Tại sao xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là một tất yếu trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa? Quá trình xây dựng đó có những nội dung cơ bản nào? Phương thức cơ bản của việc xây dựng nền văn hoá đó?


- Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Tính tất yếu của việc xây dựng nền vãn hóa xã hội chủ nghĩa xuất phát từ những căn cứ

-     Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Tính tất yếu của việc xây dựng nền vãn hóa xã hội chủ nghĩa xuất phát từ những căn cứ sau đây:

Thứ nhất, cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng xã hội có tính chất toàn diện, triệt để: diễn ra trên mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực vãn hoá. Theo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, mỗi phương thức sản xuất sẽ tạo ra một phương thức sinh hoạt văn hoá tinh thần tương ứng, đáp ứng nhu cầu phát triển của nó. Xây dựng phương thức sản xuất mới tất yếu đòi hỏi phải xây dựng một phương thức sinh hoạt văn hoá tinh thần tương ứng cho nhu cầu phát triển của phương thức sản xuất này - phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.

Thứ hai, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa cũng tất yếu đòi hỏi phải từng bước xoá bỏ, cải tạo tính giai cấp trong nền văn hoá cũ (văn hoá tư sản, văn hoá phong kiến,...) đồng thời xây dựng những giá trị văn hoá mới mang bản chất của giai cấp công nhân, phục vụ lợi ích của toàn thể nhân dân lao động.

Thứ ba, xây dựng nền văn hoá mới là nhằm tạo ra động lực văn hoá đảm bảo phát huy được sức mạnh, nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân lao động trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ tư, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan, bởi vì văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

-    Những nội dung cơ bản của việc xây dựng nền văn hóa xã hội, chủ nghĩa

Việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa bao gồm những nội dung chính sau đây:

+ Xây dựng và phát triển nền giáo dục quốc dân nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, trình độ học vấn cho nhân dân; tiến hành xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức mới xã hội củ nghĩa phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

+ Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa với những nội dung phù hợp với nhu cầu của sự nghiệp cách mạng ( con người có sự phát triển toàn diện về thể lực và trí lực; có năng lực lao động sang tạo và ý thức tập thể, có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội,…)

+ Xây dựng lối sống mới theo hệ giá trị văn hóa mới – văn hóa xã hội chủ nghĩa (mình vì moị người, mọi người vì mình; tự do và bình đẳng cho mọi người;…)

+ Xây dựng các cộng đồng văn hóa mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội mới xã hội chủ nghĩa; trong đó, vấn đề xây dựng cộng đồng văn hóa gia đình theo hệ giá trị mới xã hội chủ nghĩa giữ môt vị trí vô cùng quan trọng.

-          Phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 

Để thực hiện được những nội dung chủ yếu của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa cần phải thực hiện các phương thức cơ bản sau đây:

+ Giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng giai cấp công nhân trong đời sống tinh thần của xã hội; làm cho hệ tư tưởng khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác -  Lênin trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

+ Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và vai trò quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với mị hoạt động tư tưởng – văn hóa của toàn xã hội.

+ Thực hiện phương thức kết hợp giữa việc kế thừa đối với những giá trị trong di sản văn hóa dân tộc với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa nhân loại.

+ Sử dụng mọi hình thức tổ chức thích hợp để lôi cuốn được đông đảo nhất quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hóa và sáng tạo văn hóa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 13 phiếu

>> Xem thêm