Tại sao xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là một tất yếu trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa? Quá trình xây dựng đó có những nội dung cơ bản nào? Phương thức cơ bản của việc xây dựng nền văn hoá đó?

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

- Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Tính tất yếu của việc xây dựng nền vãn hóa xã hội chủ nghĩa xuất phát từ những căn cứ

-     Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Tính tất yếu của việc xây dựng nền vãn hóa xã hội chủ nghĩa xuất phát từ những căn cứ sau đây:

Thứ nhất, cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng xã hội có tính chất toàn diện, triệt để: diễn ra trên mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực vãn hoá. Theo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, mỗi phương thức sản xuất sẽ tạo ra một phương thức sinh hoạt văn hoá tinh thần tương ứng, đáp ứng nhu cầu phát triển của nó. Xây dựng phương thức sản xuất mới tất yếu đòi hỏi phải xây dựng một phương thức sinh hoạt văn hoá tinh thần tương ứng cho nhu cầu phát triển của phương thức sản xuất này - phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.

Thứ hai, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa cũng tất yếu đòi hỏi phải từng bước xoá bỏ, cải tạo tính giai cấp trong nền văn hoá cũ (văn hoá tư sản, văn hoá phong kiến,...) đồng thời xây dựng những giá trị văn hoá mới mang bản chất của giai cấp công nhân, phục vụ lợi ích của toàn thể nhân dân lao động.

Thứ ba, xây dựng nền văn hoá mới là nhằm tạo ra động lực văn hoá đảm bảo phát huy được sức mạnh, nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân lao động trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ tư, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan, bởi vì văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

-    Những nội dung cơ bản của việc xây dựng nền văn hóa xã hội, chủ nghĩa

Việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa bao gồm những nội dung chính sau đây:

+ Xây dựng và phát triển nền giáo dục quốc dân nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, trình độ học vấn cho nhân dân; tiến hành xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức mới xã hội củ nghĩa phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

+ Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa với những nội dung phù hợp với nhu cầu của sự nghiệp cách mạng ( con người có sự phát triển toàn diện về thể lực và trí lực; có năng lực lao động sang tạo và ý thức tập thể, có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội,…)

+ Xây dựng lối sống mới theo hệ giá trị văn hóa mới – văn hóa xã hội chủ nghĩa (mình vì moị người, mọi người vì mình; tự do và bình đẳng cho mọi người;…)

+ Xây dựng các cộng đồng văn hóa mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội mới xã hội chủ nghĩa; trong đó, vấn đề xây dựng cộng đồng văn hóa gia đình theo hệ giá trị mới xã hội chủ nghĩa giữ môt vị trí vô cùng quan trọng.

-          Phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 

Để thực hiện được những nội dung chủ yếu của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa cần phải thực hiện các phương thức cơ bản sau đây:

+ Giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng giai cấp công nhân trong đời sống tinh thần của xã hội; làm cho hệ tư tưởng khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác -  Lênin trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

+ Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và vai trò quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với mị hoạt động tư tưởng – văn hóa của toàn xã hội.

+ Thực hiện phương thức kết hợp giữa việc kế thừa đối với những giá trị trong di sản văn hóa dân tộc với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa nhân loại.

+ Sử dụng mọi hình thức tổ chức thích hợp để lôi cuốn được đông đảo nhất quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hóa và sáng tạo văn hóa.

Loigiaihay.com

Thế nào là “văn hoá” và “nền văn hoá xã hội chủ nghĩa”? Thế nào là “văn hoá” và “nền văn hoá xã hội chủ nghĩa”?

* Khái niệm văn hoá Khái niệm “văn hoá’ có một nội hàm hết sức phong phú, bởi vậy cho đến nay có khá nhiều định nghĩa. Tự nhiên, nếu nhìn từ góc độ bao quát nhất

Xem chi tiết
Hãy phát biểu một định nghĩa về nhà nước xã hội chủ nghĩa và nêu những đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nó? Tại sao nói việc xây dựng và củng cố nhà nước xã hội chủ nghĩa là một tất yếu trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội? Hãy phát biểu một định nghĩa về nhà nước xã hội chủ nghĩa và nêu những đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nó? Tại sao nói việc xây dựng và củng cố nhà nước xã hội chủ nghĩa là một tất yếu trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội?

- Định nghĩa về nhà nước xã hội chủ nghĩa Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu tổ chức quyền lực đặc biệt của nhân dân lao động, đặt dưới sự lãnh đạo của chính Đảng của giai cấp công nhân.

Xem chi tiết
Lý thuyết: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa Lý thuyết: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

Tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa là một tiến trình lịch sử lâu dài, khó khăn và gian khổ với mục đích cuối cùng là bảo đảm thành công sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Xem chi tiết
Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa xuất phát từ những căn cứ sau đây: Thứ nhất, tính triệt để, toàn diện của cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải thay đổi phương thức sản xuất tinh thần, làm cho phương thức sản xuất tinh thần phù hợp với phương thức sản xuất mới của xã hội xã hội chủ nghĩa.

Xem chi tiết
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ biện chứng. Trong mối quan hệ này, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý thức, song ý thức không hoàn toàn thụ động mà nó có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người.

Xem chi tiết
Lực lượng sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ như thế nào? Từ việc hiểu biết mối quan hệ đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận nào? Cho ví dụ minh hoạ Lực lượng sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ như thế nào? Từ việc hiểu biết mối quan hệ đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận nào? Cho ví dụ minh hoạ

Khái niệm lực lượng sản xuất + Khái niệm lực lượng sản xuất dùng để chỉ tổng thể các yếu tố cấu thành nội dung vật chất, kỹ thuật, công nghệ,... của quá trình sản xuất, tạo thành năng lực thực tiễn cải biến giới tự nhiên của con người.

Xem chi tiết
Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

a) Khái niệm giai cấp công nhân Khi sử dụng khái niệm giai cấp công nhân, C.Mác và Ph.Ăngghen đã dùng một số thuật ngữ khác nhau để biểu đạt khái niệm đó, như: giai cấp vô sản, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công nhân hiện đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp,...

Xem chi tiết
Khái niệm văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Khái niệm văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình, biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định.

Xem chi tiết