Tại sao đối với những nước mà nông dân còn là một lực lượng đông đảo thì trong cách mạng xã hội chủ nghĩa thực hiện sự liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân là một tất yếu khách quan và có thể thực hiện được? Có những nội dung và nguyên

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

- Thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân là một tất yếu và có thể thực hiện được trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở những nước mà nông dân còn là một lực lượng đông đảo

-          Thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân là một tất yếu và có thể thực hiện được trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở những nước mà nông dân còn là một lực lượng đông đảo là do:

Sự phát triển của phương thức sản xuất công nghiệp và thị trường ngày càng mở rộng thì đương nhiên giai cấp công nhân ngày càng tăng lên, ngược lại giai cấp nông dân ngày càng giảm đi một cách tương ứng. Tuy nhiên, sự phát triển đó là không đồng đều ở các quốc gia khác nhau, ; các thời kỳ lịch sử khác nhau. Đối với những nước và ở thời kỳ lịch sử khi mà giai cấp nông dân còn là môt lực lượng đông đảo trong xã hội thì việc giai cấp công nhân, thực hiện sự liên minh chặt chẽ với giai cấp nông dân là một tất yếu khách quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa, đồng thời sự liên minh đó là có thể thực hiện được do có cơ sở khách quan của nó.

Điều đó chủ yếu được phân tích ở các điểm chính sau đây:

+ Sự liên minh chặt chẽ giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân cũng như với nhiều tầng lớp nhân dân lao động khác mới có thể tạo ra được lực lượng tạo thành động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Bản thân giai cấp nông dân cũng là giai cấp cần sự giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột. Chỉ có đi theo sự liên minh chặt chẽ với giai cấp công nhân và thực hiện sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa thì giai cấp nông dân mới có thể thực sự giải phóng được sự áp bức, bóc lột của giai cấp khác và mới có thể vươn lên trình độ làm chủ xã hội.

+ Chỉ có liên minh công - nông mới có thể tạo ra được cơ sở vững chắc bảo đảm sự phát triển và thực hiện sự lãnh đạo của chính Đảng của giai cấp công nhân trong toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.

+ Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân đều có chung bản chất của người lao động.

+ Cơ sở khách quan của khối liên minh công - nông là mối quan hệ tất yếu của cơ cấu kinh tế giữa hai ngành công nghiệp và nông nghiệp.

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân giai cấp nông dân cũng như nhiều tầng lớp lao động khác đều là những người lao động đều bị áp bức bóc lột.

-     Nội dung cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa là hết sức phong phu toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi thời kỳ lịch sử, mỗi lĩnh vực khác nhau sẽ có những nội dung cụ thể khác nhau, nhưng tất cả các nội dung đó đều nhằm hướng tới việc đảm bảo thành công sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Nội dung của liên minh công - nông có thể được phân tích trên ba lĩnh vực cơ bản của xã hội.

+ Liên minh về chính trị:

Nội dung của liên minh chính trị là liên minh quyền lực chính trị nhằm thực hiện quyền lực thuộc về nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính Đảng của nó.

Nội dung này được cụ thể hoá trong hai giai đoạn cách mạng: giai doạn giành chính quyền về tay nhân dân với giai đoạn tổ chức chính quyền mới thực sự “của dân, do dân và vì dân”.

+ Liên minh về kinh tế:

Nội dung của liên minh này là thực hiện lợi ích kinh tế giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, trong đó bao gồm: thực hiện đúng đắn lợi ích giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội; xây dựng và phát triển hợp lý cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp; tổ chức các hình thức trao đổi, hỗ trợ, giao lưu kinh tế giữa công nghiệp và nông nghiệp; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý (cơ cấu thành phần, cơ cấu ngành và cơ cấu vùng) bảo đảm sự phát triển hài hoà trong hệ thống kinh tế quốc dân thống nhất;...

+ Liên minh văn hoá, xã hội:

Liên minh văn hoá, xã hội trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa bao gồm nhiều nội dung cụ thể: thực hiện sự tăng trưởng gắn với sự tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng đời sống văn hoá mới của nhân dân; phát triển giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp cách mạng; xây dựng văn hoá nông thôn;...

-    Nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa: để bảo đảm xây dựng được khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong suốt tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa cần phải thực hiện được ba nguyên tắc cơ bản sau đây:

+ Một là, phải bảo đảm vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.

Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác nhằm mục tiêu cuối cùng là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Do đó, sự liên minh này cần phải đứng trên lập trường của giai cấp công nhân thông qua sự lãnh đạo của chính Đảng của nó. Nếu thiếu nguyên tắc này thì sự liên minh sẽ không thể lâu dài và sẽ đi chệch hướng của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Hai là, phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện.

Bất cứ một sự liên minh nào cũng cần phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện mới có thể bền vững và có hiệu quả. Sự liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông nhân và các tầng lớp lao động khác là sự liên minh có tính chất lâu dài, có tính chất chiến lược; nó không phải là sự liên minh mang tính ngẫu nhiên, có tính chất tình huống nhất thời hay sách lược. Bởi vậy, nó phải được bảo đảm bằng nguyên tắc thực sự tự nguyện giữa các giai cấp.

+ Ba là, kết hợp đúng đắn các lợi ích.

Không có một sự liên minh nào có thể vững chắc và lâu dài nếu như giữa các lực lượng liên minh không có được sự kết hợp đúng đắn, hợp lý, hài hoà về các lợi ích: lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị, lợi ích văn hoá, xã hội mà trong đó lợi ích kinh tế là căn bản và lâu dài. Sự liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác không là ngoại lệ.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Những dự báo của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự ra đời, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa dựa trên cơ sở nào? Theo dự báo đó, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển qua những giai doạn cơ bản nào Những dự báo của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự ra đời, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa dựa trên cơ sở nào? Theo dự báo đó, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển qua những giai doạn cơ bản nào

- Những dự báo của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự ra đời, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa dựa trên hai cơ sở chính

Xem chi tiết
Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa? Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa?

Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội có những đặc trưng cơ bản sau đây: - Thứ nhất, về cơ sở vật chất, kỹ thuật của xã hội. Cơ sở vật chất của xã hội xã hội chủ nghĩa là nền đại công nghiệp có trình độ phát triển cao

Xem chi tiết
Phân tích những đặc trưng của xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai theo những phác thảo của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin ? Phân tích những đặc trưng của xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai theo những phác thảo của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin ?

Theo những phác thảo của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin về xã hội cộng sản tương lai thì đó là một xã hội có những đặc trưng cơ bản

Xem chi tiết
Cách mạng xã hội chủ nghĩa có mục tiêu, động lực và các nội dung cơ bản nào? Cách mạng xã hội chủ nghĩa có mục tiêu, động lực và các nội dung cơ bản nào?

- Mục tiêu, của cách mạng xã hội chủ nghĩa Mục tiêu cao nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa là thực hiện thành công chủ nghĩa cộng sản: biến con người từ vương quốc của tất yếu sang vương quốc của tự do

Xem chi tiết
Nội dung và tác động của quy luật giá trị? Nội dung và tác động của quy luật giá trị?

Nội dung yêu cầu của quy luật giá trị - Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa, ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị.

Xem chi tiết
Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa? Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa?

- Khái niệm hàng hoá Hàng hoá là sản phẩm của lao động, nó có thể thoả mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con ngưòi thông qua trao đổi, mua bán.

Xem chi tiết
Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào? Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào?

- Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, phát triển va lịch sử cụ thể: Quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể là những quan điểm cơ bản thuộc về phương pháp luận của phép biện chứng duy vật.

Xem chi tiết
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ biện chứng. Trong mối quan hệ này, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý thức, song ý thức không hoàn toàn thụ động mà nó có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay