Những dự báo của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự ra đời, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa dựa trên cơ sở nào? Theo dự báo đó, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển qua những giai doạn cơ bản nào

Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

- Những dự báo của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự ra đời, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa dựa trên hai cơ sở chính

-     Những dự báo của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự ra đời, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa dựa trên hai cơ sở chính sau đây:

+ Từ việc phát hiện ra quá trình phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là quá trình lịch sử - tự nhiên, tức là quá trình phát triển thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế - xã hội theo quy luật khách quan chứ không phải tuân theo ý muốn chủ quan của con người. Trong các quy luật khách quan đó, quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật cơ bản nhất chi phối toàn bộ quá trình lịch sử ấy với tính tất yếu của nó.

+ Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử vào việc phân tích hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra các quy luật khách quan của quá trình ra đời, phát triển và tất yếu diệt vong của xã hội đó từ cơ sở kinh tế của nó và sự ra đời tất yếu của hình thái kinh tế - xã hội mới cộng sản chủ nghĩa.

-    Các giai đoạn cơ bản của sự phát triển hĩnh thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Dựa trên quy luật chung về sự ra đời của mỗi hình thái kinh tế - xã hội, đồng thời dựa trên sự phân tích về hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa với tư cách là hình thái kinh tế - xã hội trực tiếp dẫn đến sự ra đời của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, C. Mác và Ph. Ăngghen đã đưa ra những dự báo và phác thảo cơ bản về các giai đoạn ra đời, phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản trong tương lai. Những dự báo và phác thảo đó đã được V.I. Lênin tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trên cơ sở kinh nghiệm lịch sử mới ở đầu thế kỷ XX, đặc biệt là từ kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.

Về cơ bản, C. Mác và Ph. Ăngghen cho rằng hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa sẽ phát triển qua hai giai đoạn lớn được gọi là giai đoạn thấp và giai đoạn cao của xã hội cộng sản.

V.I. Lênin đã tiếp tục nghiên cứu và chỉ ra ba giai đoạn hình thành phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản là:

+ Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (thời kỳ của "những cơn đau đẻ kéo dài");

+ Giai đoạn đầu của xã hội cộng sản - tức chủ nghĩa xã hội hay xã hội xã hội chủ nghĩa;

+ Giai đoạn cao của xã hội cộng sản chủ nghĩa (hay "chủ nghĩa cộng sản đầy đủ" (theo cách gọi của các nhà lý luận của Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa? Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa?

Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội có những đặc trưng cơ bản sau đây: - Thứ nhất, về cơ sở vật chất, kỹ thuật của xã hội. Cơ sở vật chất của xã hội xã hội chủ nghĩa là nền đại công nghiệp có trình độ phát triển cao

Xem chi tiết
Phân tích những đặc trưng của xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai theo những phác thảo của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin ? Phân tích những đặc trưng của xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai theo những phác thảo của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin ?

Theo những phác thảo của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin về xã hội cộng sản tương lai thì đó là một xã hội có những đặc trưng cơ bản

Xem chi tiết
Cách mạng xã hội chủ nghĩa có mục tiêu, động lực và các nội dung cơ bản nào? Cách mạng xã hội chủ nghĩa có mục tiêu, động lực và các nội dung cơ bản nào?

- Mục tiêu, của cách mạng xã hội chủ nghĩa Mục tiêu cao nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa là thực hiện thành công chủ nghĩa cộng sản: biến con người từ vương quốc của tất yếu sang vương quốc của tự do

Xem chi tiết
Tại sao đối với những nước mà nông dân còn là một lực lượng đông đảo thì trong cách mạng xã hội chủ nghĩa thực hiện sự liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân là một tất yếu khách quan và có thể thực hiện được? Có những nội dung và nguyên Tại sao đối với những nước mà nông dân còn là một lực lượng đông đảo thì trong cách mạng xã hội chủ nghĩa thực hiện sự liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân là một tất yếu khách quan và có thể thực hiện được? Có những nội dung và nguyên

- Thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân là một tất yếu và có thể thực hiện được trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở những nước mà nông dân còn là một lực lượng đông đảo

Xem chi tiết
Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào? Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào?

- Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, phát triển va lịch sử cụ thể: Quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể là những quan điểm cơ bản thuộc về phương pháp luận của phép biện chứng duy vật.

Xem chi tiết
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ biện chứng. Trong mối quan hệ này, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý thức, song ý thức không hoàn toàn thụ động mà nó có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người.

Xem chi tiết
Hàng hóa và hai thuộc tính hàng hóa Hàng hóa và hai thuộc tính hàng hóa

a) Khái niệm hàng hóa Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán. Hàng hóa có thể ở dạng vật thể (hữu hình) hoặc ở dạng phi vật thể (dịch vụ vô hình).

Xem chi tiết
Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa? Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa?

- Khái niệm hàng hoá Hàng hoá là sản phẩm của lao động, nó có thể thoả mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con ngưòi thông qua trao đổi, mua bán.

Xem chi tiết