Những dự báo của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự ra đời, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa dựa trên cơ sở nào? Theo dự báo đó, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển qua những giai doạn cơ bản nào


- Những dự báo của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự ra đời, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa dựa trên hai cơ sở chính

-     Những dự báo của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự ra đời, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa dựa trên hai cơ sở chính sau đây:

+ Từ việc phát hiện ra quá trình phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là quá trình lịch sử - tự nhiên, tức là quá trình phát triển thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế - xã hội theo quy luật khách quan chứ không phải tuân theo ý muốn chủ quan của con người. Trong các quy luật khách quan đó, quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật cơ bản nhất chi phối toàn bộ quá trình lịch sử ấy với tính tất yếu của nó.

+ Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử vào việc phân tích hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra các quy luật khách quan của quá trình ra đời, phát triển và tất yếu diệt vong của xã hội đó từ cơ sở kinh tế của nó và sự ra đời tất yếu của hình thái kinh tế - xã hội mới cộng sản chủ nghĩa.

-    Các giai đoạn cơ bản của sự phát triển hĩnh thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Dựa trên quy luật chung về sự ra đời của mỗi hình thái kinh tế - xã hội, đồng thời dựa trên sự phân tích về hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa với tư cách là hình thái kinh tế - xã hội trực tiếp dẫn đến sự ra đời của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, C. Mác và Ph. Ăngghen đã đưa ra những dự báo và phác thảo cơ bản về các giai đoạn ra đời, phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản trong tương lai. Những dự báo và phác thảo đó đã được V.I. Lênin tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trên cơ sở kinh nghiệm lịch sử mới ở đầu thế kỷ XX, đặc biệt là từ kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.

Về cơ bản, C. Mác và Ph. Ăngghen cho rằng hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa sẽ phát triển qua hai giai đoạn lớn được gọi là giai đoạn thấp và giai đoạn cao của xã hội cộng sản.

V.I. Lênin đã tiếp tục nghiên cứu và chỉ ra ba giai đoạn hình thành phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản là:

+ Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (thời kỳ của "những cơn đau đẻ kéo dài");

+ Giai đoạn đầu của xã hội cộng sản - tức chủ nghĩa xã hội hay xã hội xã hội chủ nghĩa;

+ Giai đoạn cao của xã hội cộng sản chủ nghĩa (hay "chủ nghĩa cộng sản đầy đủ" (theo cách gọi của các nhà lý luận của Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm