Lý thuyết: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội


Trên cơ sở học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, đặt biệt lả học thuyét giá trị thặng dư, "Mác hoàn toàn dựa vào và chỉ dựa vào những quy luật kinh tế của sự vận động của xã hội hiện đại mà kết luận rằng xã hội tư bản chủ nghĩa nhất định sẽ phải chuyển biến thành xã hội xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, đặt biệt lả học thuyét giá trị thặng dư, "Mác hoàn toàn dựa vào và chỉ dựa vào những quy luật kinh tế của sự vận động của xã hội hiện đại mà kết luận rằng xã hội tư bản chủ nghĩa nhất định sẽ phải chuyển biến thành xã hội xã hội chủ nghĩa. Việc xã hội hóa lao động, - ngày càng tiến nhanh thêm dưới muôn vạn hình thức, - đã biểu hiện đặc biệt rõ ràng ở sự phát triển của đại công nghiệp,..., - đấy là cơ sở vật chất chủ yếu cho sự ra đời không thể tránh khỏi của chủ nghĩa xã hội. Động lực trí tuệ và tinh thần của sự chuyển biến đó, lực lượng thể chất thi hành sự chuyển biến đó, là giai cấp vô sản, giai cấp đã được bản thân chủ nghĩa tư bản rèn luyện. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản, - biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và nội dung củanhững hình thức này ngày càng phong phú, - nhất địnhbiến thành một cuộc đấu tranh chính trị của giai cấp vô sản nhằm giành chính quyền ("chuyên chính vô sản")".

Như vậy, trong chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa cùng với thế giới quan và phương pháp luận triết học là những cơ sở lý luận tất yếu và trực tiếp của chủ nghĩa xã hội khoa học, tức học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội. Bởi vậy, theo nghĩa rộng của chủ nghĩa xã hội khoa học chính là chủ nghĩa Mác - Lênin, còn theo nghĩa hẹp thì nó là một bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin. Bộ phận lý luận về chủ nghĩa xã hội là bộ phận nghiên cứu làm sáng tỏ: vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; tính tất yếu và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa; quá trình hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; quy luật và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 10 phiếu

>> Xem thêm