Giữa Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân có mối quan hệ cơ bản nào?


Giữa Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân, cũng như với nhân dân lao động luôn luôn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ. Mối quan hệ đó được phân tích ở hai điểm chính

Giữa Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân, cũng như với nhân dân lao động luôn luôn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ. Mối quan hệ đó được phân tích ở hai điểm chính sau đây:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản là tổ chức chính trị cao nhất; đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Thứ hai, giai cấp công nhân và nhân dân lao động là cơ sở giai cấp, cơ sở xã hội của Đảng Cộng sản; là nguồn bổ sung lực lượng phong phú cho Đảng; là sức sống và sức mạnh của Đảng.

Vì vậy, một Đảng chân chính luôn có mối liên hệ mật thiết với cơ sở giai cấp và cơ sở xã hội của nó thì Đảng lãnh đạo cũng chính là giai cấp lãnh đạo; sự nghiệp của Đảng củng chính là sự nghiệp của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; lợi ích và trí tuệ của Đảng cũng chính là lợi ích và trí tuệ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

>> Xem thêm