Giải mục 4 trang 8, 9 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Em có nhận xét gì về vị trí điểm....Tìm số đối của mỗi số sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 4

Em có nhận xét gì về vị trí điểm \(\frac{{ - 4}}{3}\) và \(\frac{4}{3}\) trên trục số (Hình 7) so với điểm 0?

Phương pháp giải:

Nhận xét về khoảng cách từ hai điểm trên đến điểm 0.

Lời giải chi tiết:

Hai điểm \(\frac{{ - 4}}{3}\) và \(\frac{4}{3}\) cách đều và nằm về hai phía so với điểm 0.

Thực hành 4

Tìm số đối của mỗi số sau: \(7;\frac{{ - 5}}{9};\,0;\,1\frac{2}{3}\).

Phương pháp giải:

Số đối của số hữu tỉ \(x\) kí hiệu là \( - x\).

Lời giải chi tiết:

Số đối của các số \(7;\frac{{ - 5}}{9};\,0;\,1\frac{2}{3}\) lần lượt là: \( - 7;\frac{5}{9};\,0;\, - 1\frac{2}{3}\)

Vận dụng 2

Bạn Hồng đã phát biểu: “4,1 lớn hơn 3,5. Vì thế – 4,1 cũng lớn hơn -3,5”.

Theo em, phát biểu của bạn Hồng có đúng không? Tại sao?

Phương pháp giải:

Số hữu tỉ âm nào có phần số dương lớn hơn thì bé hơn.

Lời giải chi tiết:

Do \(4,1 > 3,5\) nên \( - 4,1 <  - 3,5\). Vì vậy phát biểu của bạn Hồng là sai.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm