Giải bài 2 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

a)      Trong các số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ \(\frac{{ - 5}}{9}\)?

\(\frac{{ - 10}}{{18}};\,\frac{{10}}{{18}};\,\frac{{15}}{{ - 27}};\, - \frac{{20}}{{36}};\,\frac{{ - 25}}{{27}}.\)

b)      Tìm số đối của mỗi số sau: \(12;\,\frac{{ - 5}}{9};\, - 0,375;\,0;\,2\frac{2}{5}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Rút gọn những phân số đã cho

- Chọn những phân số bằng \(\frac{{ - 5}}{9}\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 10}}{{18}} = \frac{{ - 5}}{9};\,\,\,\\\frac{{10}}{{18}} = \frac{5}{9};\,\,\\\,\frac{{15}}{{ - 27}} = \frac{{ - 5}}{9};\,\\ - \frac{{20}}{{36}} = \frac{{ - 5}}{9}.\end{array}\)

Vậy những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ \(\frac{{ - 5}}{9}\) là: \(\frac{{ - 10}}{{18}};\,\frac{{15}}{{ - 27}};\, - \frac{{20}}{{36}}.\)

b) Số đối của các số \(12;\,\frac{{ - 5}}{9};\, - 0,375;\,0;\,2\frac{2}{5}\) lần lượt là: \( - 12;\,\frac{5}{9};\,0,375;\,0;\, - 2\frac{2}{5}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm