Bài 2. Đa thức một biến trang 29 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 29

Các biểu thức

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 29, 30

Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không chứa phép tính cộng, phép tính trừ?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 30

Cho đa thức P(x)

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 30, 31

Diện tích của một hình chữ nhật được biểu thị bởi đa thức P(x) = 2.x^2 + 4x. Hãy tính diện tích của hình chữ nhật ấy khi biết x = 3cm.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 4 trang 31

Cho đa thức

Xem chi tiết

Bài 1 trang 31

Hãy cho biết biểu thức nào sau đây là đơn thức một biến:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 31

Hãy cho biết biểu thức nào sau đây là đa thức một biến

Xem chi tiết

Bài 4 trang 32

Hãy cho biết phần hệ số và phần biến của mỗi đa thức sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 32

Cho đa thức P(x)

Xem chi tiết

Bài 6 trang 32

Cho đa thức P(x)

Xem chi tiết

Bài 7 trang 32

Tính giá trị của các đa thức sau:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 32

Cho đa thức M(t) a) Hãy nêu bậc và các hệ số của M(t) b) Tính giá trị của M(t) khi t = 4

Xem chi tiết

Bài 9 trang 32

Hỏi x = -2/3 có phải là một nghiệm của đa thức P(x) = 3x + 2 không?

Xem chi tiết

Bài 10 trang 32

Cho đa thức Q(y)

Xem chi tiết

Bài 11 trang 32

Đa thức M(t) = 3 + t^4 có nghiệm không? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 12 trang 32

Một chiếc ca nô đang chạy với tốc độ v = 16 + 2t (v theo đơn vị mét/giây, t là thời gian tính theo đơn vị giây). Tính tốc độ ca nô với t = 5

Xem chi tiết