Giải mục 3 trang 32 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


a) Tìm giá trị của x2 với x lần lượt bằng 2; 3; 4; 5; 10. b) Tìm số thực không âm x với x2 lần lượt bằng 4; 9; 16; 25; 100..Viết các căn bậc hai số học của: 16; 7; 10; 36..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 3

a) Tìm giá trị của x2 với x lần lượt bằng 2; 3; 4; 5; 10.

b) Tìm số thực không âm x với x2 lần lượt bằng 4; 9; 16; 25; 100.

Phương pháp giải:

a)      Bình phương các số đã cho

b)      Tìm các số thực không âm thỏa mãn đề bài

Lời giải chi tiết:

a)      Các giá trị của x2 lần lượt là: 4; 9; 16; 25; 100.

b)      Các số thực không âm x lần lượt là: 2; 3; 4; 5; 10.

Thực hành 3

Viết các căn bậc hai số học của: 16; 7; 10; 36.

Phương pháp giải:

Căn bậc hai số học của số a không âm là số x không âm sao cho x2 = a.

Ta dùng kí hiệu \(\sqrt a \) và để chỉ căn bậc hai số học của a.

Lời giải chi tiết:

Căn bậc hai số học của: 16; 7; 10; 36 lần lượt là: \(4;\,\sqrt 7 ;\,\sqrt {10} ;\,6\)

Vận dụng 2

Tính độ dài cạnh của một mảnh đất hình vuông có diện tích là 169 m2.

Phương pháp giải:

Độ dài cạnh bằng căn bậc hai số học của diện tích.

Lời giải chi tiết:

Độ dài cạnh là: \(\sqrt {169}  = 13\)(m)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm