Giải mục 1 trang 30, 31 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Hãy thực hiện các phép chia sau đây:...Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân:...Hãy so sánh hai số hữu tỉ:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Hãy thực hiện các phép chia sau đây:

\(3:2 = ?\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,37:25 = ?\,\,\,\,\,\,\,\,5:3 = ?\,\,\,\,\,\,1:9 = ?\)

b) Dùng kết quả trên để viết các số \(\frac{3}{2};\frac{{37}}{{25}};\frac{5}{3};\frac{1}{9}\) dưới dạng số thập phân.

Phương pháp giải:

a)Thực hiện phép chia và viết kết quả các phép tính

b) Lấy kết quả của câu a để viết các phân số đã cho dưới dạng số thập phân

Lời giải chi tiết:

a)\(3:2 = 1,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,37:25 = 1,48\,\,\,\,\,\,\,\,5:3 = 1,666...\,\,\,\,\,\,1:9 = 0,111...\)

b) \(\frac{3}{2} = 1,5;\,\,\,\,\frac{{37}}{{25}} = 1,48;\,\,\,\,\frac{5}{3} = 1,666...;\,\,\,\frac{1}{9} = 0,111...\)

Chú ý: Các phép chia không bao giờ dừng ta viết ba chữ số thập phân sau dấu phẩy và sau đó thêm dấu ba chấm phía sau.

Thực hành 1

Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân: \(\frac{{12}}{{25}};\frac{{27}}{2};\frac{{10}}{9}\)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia, thu được kết quả là số thập phân

Lời giải chi tiết:

\(\frac{{12}}{{25}} = 0,48;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{{27}}{2} = 13,5;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{{10}}{9} = 1,(1)\)

Vận dụng 1

Hãy so sánh hai số hữu tỉ: \(0,834\) và \(\frac{5}{6}\).

Phương pháp giải:

-Viết phân số \(\frac{5}{6}\) dưới dạng số thập phân

-So sánh hai số thập phân

-Kết luận

Lời giải chi tiết:

Ta có \(\frac{5}{6} = 0,8(3)\) = \(0,8333....\)

Vì:\(0,834 > 0,8333... \Rightarrow 0,834 > \frac{5}{6}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm