Giải mục 2 trang 97, 98, 99 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Bảng dữ liệu sau cho biết tình hình xếp loại học lực học kì I của học sinh khối 7 trường Kim Đồng:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 2

Bảng dữ liệu sau cho biết tình hình xếp loại học lực học kì I của học sinh khối 7 trường Kim Đồng:

Em hãy tính tỉ lệ phần trăm học sinh các loại và so sánh kết quả tính được với giá trị tương ứng ghi trên biểu đồ trong hình bên.

Phương pháp giải:

+ Tính tổng số học sinh khối lớp 7

+ Tỉ lệ phần trăm học sinh mỗi loại = số học sinh xếp loại đó : tổng số học sinh khối lớp 7 . 100%

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ phần trăm học sinh xếp loại:

+ Tốt: \(\frac{{36}}{{360}}.100\%  = 10\% \)

+ Khá: \(\frac{{162}}{{360}}.100\%  = 45\% \)

+ Đạt: \(\frac{{90}}{{360}}.100\%  = 25\% \)

+ Chưa đạt: \(\frac{{72}}{{360}}.100\%  = 20\% \)

Kết quả này hoàn toàn trùng khớp với giá trị tương ứng trong biểu đồ trên

Thực hành 2

Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ 1

Vận dụng 1

Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ 2

Biểu đồ 2:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm