Giải bài 3 trang 25 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho \(E = \{ x \in \mathbb{N}|x < 10\} ,A = \{ x \in E|x\)là bội của 3\(\} ,\)\(B = \{ x \in E|x\) là ước của 6\(\} .\)

Xác định các tập hợp \(A\backslash B,{\rm{ }}B\backslash A,\;{C_E}A,\;{C_E}B,{C_E}(A \cup B),{C_E}(A \cap B).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

\(E = \{ x \in \mathbb{N}|x < 10\}  = \{ 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\} \)

\(A = \{ x \in E|x\)là bội của 3\(\} \)\( = \{ 0;3;6;9\} \)

\(B = \{ x \in E|x\) là ước của 6\(\} \)\( = \{ 0;6\}  \Rightarrow B \subset A\)

Ta có: \(A\backslash B = \left\{ {3;9} \right\}\), \(B\backslash A = \emptyset \)

\({C_E}A = \{ 1;2;4;5;7;8\} ,\;{C_E}B = \{ 0;1;2;5;6;7\} \)

\(A \cap B = B \Rightarrow {C_E}(A \cap B) = {C_E}B = \{ 0;1;2;5;6;7\} \)

\(A \cup B = A \Rightarrow {C_E}(A \cup B) = {C_E}A = \{ 1;2;4;5;7;8\} \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm