Bài 2. Tập hợp Toán 10 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.5 trên 124 phiếu
Lý thuyết Tập hợp

1. Nhắc lại về tập hợp 2. Tập con và hai tập hợp bằng nhau 3. Một số tập con của R

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 16, 17, 18

a) Lấy ba ví dụ về tập hợp và chỉ ra một số phần tử của chúng. Viết tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử và tìm số phần tử của mỗi tập hợp đó: a) Tập hợp A các ước của 24 Viết các tập hợp sau đây dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 18, 19, 20

Trong mỗi trường hợp sau đây, các phần tử của tập hợp A có thuộc tập hợp B không? Hãy giải thích. Trong mỗi cặp tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập con của tập hợp còn lại? Chúng có bằng nhau không? Viết tất cả các tập con của tập hợp A = { a;b} .

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 20

Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết các tập hợp sau đây:

Xem lời giải

Bài 1 trang 20

Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử:

Xem lời giải

Bài 2 trang 21

Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử:

Xem lời giải

Bài 3 trang 21

Trong mỗi cặp tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập con của tập còn lại? Chúng có bằng nhau không?

Xem lời giải

Bài 4 trang 21

Hãy viết tất cả các tập con của tập hợp B ={ 0;1;2}

Xem lời giải

Bài 5 trang 21

Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết các tập hợp sau đây:

Xem lời giải