Giải bài 2.10 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x - y < 0\\2y \ge 0\end{array} \right.\)

B. \(\left\{ \begin{array}{l}3x + {y^3} < 0\\x + y > 3\end{array} \right.\)

C. \(\left\{ \begin{array}{l}x + 2y < 0\\{y^2} + 3 < 0\end{array} \right.\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l} - {x^3} + y < 4\\x + 2y < 1\end{array} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra từng đáp án và chọn.

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Lời giải chi tiết

Ta thấy hệ \(\left\{ \begin{array}{l}x - y < 0\\2y \ge 0\end{array} \right.\) là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn với các bất phương trình bậc nhất hai ẩn là \(x - y < 0;2y \ge 0\).

Đáp án B loại vì \(3x + {y^3} < 0\) không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đáp án C loại vì \({y^2} + 3 < 0\) không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đáp án D loại vì \( - {x^3} + y < 4\) không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm