Giải bài 10 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đường kính của Sao Kim bằng \(\frac{6}{{25}}\) đường kính của Sao Thiên Vương. Đường kính của Sao Thiên Vương bằng \(\frac{5}{{14}}\) đường kính của Sao Mộc.

a) Đường kính của Sao Kim bằng bao nhiêu phần đường kính của Sao Mộc?

b) Biết rằng đường kính của Sao Mộc khoảng 140 000 km, tính đường kính của Sao Kim.

(Theo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ Mặt Trời)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)      Nếu A bằng x lần B

       B bằng y lần C

Thì A bằng x.y lần C

b)      Đường kính của Sao Kim = Đường kính của Sao Mộc. Kết quả của câu a

Lời giải chi tiết

a)      Đường kính của Sao Kim bằng số phần đường kính của Sao Mộc là:

              \(\frac{6}{{25}}\).\(\frac{5}{{14}}\)=\(\frac{3}{{35}}\)

Vậy đường kính của Sao Kim bằng \(\frac{3}{{35}}\) đường kính của Sao Mộc.

b)      Đường kính của Sao Kim là:

\(140\,000.\frac{3}{{35}} = 12\,000\) (km)

Vậy đường kính của Sao Kim là 12 000km.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm