Bài 1 trang 132 SBT sử 10


Đề bài

1. Đặc điểm nổi bật của tình hình xã hội Pháp trước khi bùng cách mạng là

A. Xã hội phân chia thành 3 đẳng cấp: Quý tộc, Tư sản và Công nhân.

B. Xã hội phân chia thành 3 đẳng cấp: Quý tộc, Tư sản và Nông dân.

C. Xã hội phân chia thành 3 đắng cấp: Quý tộc, Tăng lữ và Nông dân.

D. Xã hội phân chia thành 3 đẳng cấp: Quý tộc, Tăng lữ và Đẳng cấp thứ ba.

2. Tiêu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng là những nhà tư tưởng

A. Mông-te-xki-ơ, Ô-oen và Phu-ri-ê.        

B. Ô-oen, Phu-ri-ê và Xanh Xi-mông.     

C. Mông-te-xki-ơ, Rút-xô và Vôn-te.

D. Rút-xô, Vôn-te, Xanh Xi-mông.

3. Trào lưu tư tưởng ở Pháp thế kỉ XVIII gọi là trào lưu Triết học Ánh sáng vì

A. Lên án chế độ phong kiến và nhà thờ Kitô giáo, đưa ra lí thuyết về xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa.

B. Lên án chế độ tư bản chủ nghĩa, đưa ra lí thuyết vế xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa.

C. Lên án chế độ phong kiến, đưa ra lí thuyết xây dựng nhà nước tư sản.

D. Đề cao chế độ phong kiến, lên án chế độ tư bản chủ nghĩa.

4. Chế độ chính trị ở nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là

A. quân chủ lập hiến       

B. phong kiến phân tán. 

C. quân chủ chuyên chế.

D. tiền phong kiến.

5. Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản là

A. Xã hội đều phân chia thành đẳng cấp.

B. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cách mạng đều xoay quanh vấn đề tài chính.

C. Đều có sự xâm nhập của kinh tế tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp.

D. Cách mạng đều do quý tộc mới lãnh đạo.

6. Phái Girôngđanh nắm quyến lãnh đạo cách mạng vào khoảng thời gian

A. Sau ngày 14 - 7 - 1789.         

B. Sau ngày 10 -8 - 1792.         

C. Sau ngày 21 - 1 - 1793.

D. Sau ngày 2-6- 1793.

7. Phái Lập hiến trong cách mạng Pháp đã có công

A. Xử tử vua Lu-i XVI.

B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

C. Đánh bại liên quân phong kiến Áo - Phổ.

D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả nam giới trên 21 tuổi.

8. Phái Girôngđanh trong cách mạng Pháp đã có công

A. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

B. Xử tử vua Lu-i XVI, thiết lập chế độ cộng hoà.

C. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho công dân tích cực.

D. Đánh thắng thù trong giặc ngoài.

9. Ngày 2 - 6 - 1793 đánh dấu sự kiện

A. Vua Lu-i XVI bị xử tử.

B. Cách mạng tư sản Pháp đã đạt tới đỉnh cao.

C. Phái Giacôbanh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

D. Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hoà.

10. Rôbespie và phái Giacôbanh bị lực lượng tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính vì

A. Sau khi đưa cách mạng lên đến đỉnh cao, nội bộ phái Giacôbanh chia rẽ sâu sắc.

B. Giai cấp tư sản không muốn cách mạng tiếp tục phát triển bởi vì các mục tiêu mà họ đặt ra đã được thực hiện.

C. Rôbespie đã thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Pháp.

D. Phái Giacôbanh có nhiều chính sách kìm hãm kinh tế công thương nghiệp phát triển.

11. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất vì

A. Đã lật đổ giai cấp phong kiến và giai cấp tư sản.

B. Đã lật đổ chế độ phong kiến đưa nhân dân lên nắm chính quyền.

C. Đã lật đổ giai cấp tư sản, giải quyết vấn đề ruộng đất cho người nông dân, đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.

D. Đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư của chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nước Pháp trước cách mạng

Lời giải:

Đặc điểm nổi bật của tình hình xã hội Pháp trước khi bùng cách mạng là xã hội phân chia thành 3 đẳng cấp: Quý tộc, Tăng lữ và Đẳng cấp thứ ba.

Chọn: D

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nước Pháp trước cách mạng

Lời giải:

Tiêu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng là những nhà tư tưởng Mông-te-xki-ơ, Rút-xô và Vôn-te.

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nước Pháp trước cách mạng

Lời giải:

Trào lưu tư tưởng ở Pháp thế kỉ XVIII gọi là trào lưu Triết học Ánh sáng vì lên án chế độ phong kiến, đưa ra lí thuyết xây dựng nhà nước tư sản.

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nước Pháp trước cách mạng

Lời giải:

Chế độ chính trị ở nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là quân chủ chuyên chế.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nước Pháp trước cách mạng

Lời giải:

Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cách mạng đều xoay quanh vấn đề tài chính.

Chọn: B

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tiến trình của cách mạng

Lời giải:

Phái Gi-rông-đanh nắm quyền lãnh đạo cách mạng vào khoảng thời gian sau ngày 10 - 8 - 1792. 

Chọn: B

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tiến trình của cách mạng

Lời giải:

Phái Lập hiến trong cách mạng Pháp đã có công thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Chọn: B

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tiến trình của cách mạng

Lời giải:

Phái Gi-rông-đanh trong cách mạng Pháp đã có công xử tử vua Lu-i XVI, thiết lập chế độ cộng hoà.

Chọn: B

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tiến trình của cách mạng

Lời giải:

Ngày 2 - 6 - 1793 đánh dấu sự kiện phái Giacôbanh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

Chọn: C

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tiến trình của cách mạng

Lời giải:

Rôbespie và phái Giacôbanh bị lực lượng tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính vì sau khi đưa cách mạng lên đến đỉnh cao, nội bộ phái Giacôbanh chia rẽ sâu sắc.

Chọn: A

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 3. Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất vì đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư của chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Chọn: D

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 134 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 134 sách bài tập Lịch sử 10. Quá trình phát triển của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII được

 • Bài 3 trang 135 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 135 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng sau

 • Bài 4 trang 135 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 135 sách bài tập Lịch sử 10. Qua nội dung bài học, em hãy phác hoạ những nét chính của Cách mạng

 • Bài 5 trang 136 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 136 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền vào chỗ trống (...) những nội dung lịch sử phù hợp về

 • Bài 6 trang 137 SBT sử 10

  Giải bài tập 6 trang 137 sách bài tập Lịch sử 10. Cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII có ý nghĩa lịch sử

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.