CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 138 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 138 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 139 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 139 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 139 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 139 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền thời gian phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài 4 trang 140 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 140 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền dấu x vào 3 cột bên phải sao cho đúng với cuộc cách mạng

Xem lời giải

Bài 5 trang 140 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 140 sách bài tập Lịch sử 10. Sự kiện nào chứng tỏ xã hội loài người chuyển từ nền văn minh

Xem lời giải

Bài 1 trang 140 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 140 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 142 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 142 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu

Xem lời giải

Bài 1 trang 143 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 143 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 144 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 144 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền nội dung các phát minh tương ứng với các nhà khoa học

Xem lời giải

Bài 3 trang 144 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 144 sách bài tập Lịch sử 10. Các nhà khoa học sau đây thuộc nước nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 145 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 145 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 146 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 146 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S

Xem lời giải

Bài 3 trang 147 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 147 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu x vào các cột bên phải để xác định những thông tin

Xem lời giải

Bài 4 trang 147 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử 10. Nối tên các nước đế quốc tương ứng với thể chế chính trị của nước đó

Xem lời giải

Bài 5 trang 148 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 148 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu những điểm giống và khác nhau của các nước đế quốc Anh, Pháp,

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất