Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bình chọn:
4.8 trên 111 phiếu
Bài 1 trang 67 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 67 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 69 sách bài tập Lịch sử 10. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá nước ta thời Bắc thuộc

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 70 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền vào bảng sau những thông tin cần thiết để làm rõ những

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 70 sách bài tập Lịch sử 10. Mục đích của chính quyền đô hộ khi thực hiện chính sách độc quyền

Xem lời giải

Bài 5 trang 71 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 71 sách bài tập Lịch sử 10. Bằng những kiến thức đã học hãy làm rõ mưu đồ đồng hoá dân tộc

Xem lời giải

Bài 6 trang 71 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 71 sách bài tập Lịch sử 10. Theo em, vì sao trong hơn 1000 năm Bắc thuộc, nhân dân ta vẫn không

Xem lời giải

Bài 7 trang 71 SBT sử 10

Giải bài tập 7 trang 71 sách bài tập Lịch sử 10. Vì sao xã hội nước ta thời Bắc thuộc lại có những chuyển biến?

Xem lời giải

Bài 8 trang 71 SBT sử 10

Giải bài tập 8 trang 71 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao làng xóm của người Việt trở thành nơi xuất phát của các

Xem lời giảiHỏi bài