CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bình chọn:
4.7 trên 119 phiếu
Hãy kể tên một vài dạng năng lượng mà em đã biết?

Hãy kể tên một vài dạng năng lượng mà em đã biết?

Xem lời giải

Quan sát hình 21.1 để tìm hiểu sự khác nhau giữa hai trạng thái tồn tại của năng lượng là thế năng và động năng?

Quan sát hình 21.1 để tìm hiểu sự khác nhau giữa hai trạng thái tồn tại của năng lượng là thế năng và động năng?

Xem lời giải

Quan sát hình 21.2, hãy mô tả cấu trúc của ATP.

Quan sát hình 21.2, hãy mô tả cấu trúc của ATP.

Xem lời giải

Dựa vào sơ đồ sau, em hãy nêu vai trò của ATP trong tế bào?

Dựa vào sơ đồ sau, em hãy nêu vai trò của ATP trong tế bào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 73 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 73 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 73 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 73 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 73 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 73 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức đã học trong chương trình Sinh học 8, hãy cho biết thế nào là chuyển hóa vật chất?

Dựa vào kiến thức đã học trong chương trình Sinh học 8, hãy cho biết thế nào là chuyển hóa vật chất? Sự chuyển hóa vật chất ở tế bào bao gồm những quá trình nào?

Xem lời giải

Quan sát hình 22.1, hãy giải thích cơ chế tác động của enzim.

Quan sát hình 22.1, hãy giải thích cơ chế tác động của enzim.

Xem lời giải

Câu 1 trang 77 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 77 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 77 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 77 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 77 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 77 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Quan sát hình 23.2, hãy cho biết đường phân có những giai đoạn nào?

Quan sát hình 23.2, hãy cho biết đường phân có những giai đoạn nào? (Chú ý mô tả các giai đoạn được kí hiệu bằng chữ cái a, b, c, d trên hình bằng các cụm từ cho trước: “cắt mạch cacbon”, “hoạt hóa phân tử đường glucôzơ”, “sản phẩm tạo thành”).

Xem lời giải

Quan sát hình 23.3, hãy cho biết chu trình Crep có những giai đoạn nào?

Quan sát hình 23.3, hãy cho biết chu trình Crep có những giai đoạn nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3* trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3* trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Quan sát hình 24.2, hãy cho biết mối liên quan giữa đường phân

Quan sát hình 24.2, hãy cho biết mối liên quan giữa đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền êlectron hô hấp. Vị trí xảy ra các quá trình đó trong tế bào? Điều gì sẽ xảy ra nếu như tế bào không được cung cấp ôxi?

Xem lời giải

Câu 1 trang 82 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 82 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 82 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 82 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất