Bài 48: Ôn tập phần ba

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau:

Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau:

Xem lời giải

Dùng dấu (+) với nghĩa "có", còn dấu (-) với nghĩa "không" để điền vòa bảng sau :

Dùng dấu (+) với nghĩa "có", còn dấu (-) với nghĩa "không" để điền vòa bảng sau :

Xem lời giải

Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 3)

Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau

Xem lời giải

Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 1 trang 161)

Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 1 trang 161)

Xem lời giải

Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 2 trang 161)

Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 2 trang 161)

Xem lời giải

Hãy điền vào những ô trống theo bảng mẫu đề cập tới chu kì sống của virut sau đây:

Hãy điền vào những ô trống theo bảng mẫu đề cập tới chu kì sống của virut sau đây:

Xem lời giải

Câu 1 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 8 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 9 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 9 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 10 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 10 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 11 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 11 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 12 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 12 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải