Chương 2. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 114 SBT sử

Giải bài 1 trang 114 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 116 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 116 sách bài tập Lịch sử 11. Tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với nền kinh tế Việt Nam

Xem lời giải

Bài 3 trang 116 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 116 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào bảng sau đây để thấy được những biến chuyển trong cơ cấu xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 117 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 117 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào bảng dưới đây về các giai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 5 trang 118 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 118 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao nói cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc

Xem lời giải

Bài 1 trang 118 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 118 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 121 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 121 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy tóm lược chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu

Xem lời giải

Bài 3 trang 121 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 121 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những thông tin phù hợp vào bảng sau về phong trào Duy tân ở Trung Kì (1906 - 1908)

Xem lời giải

Bài 4 trang 122 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 122 sách bài tập Lịch sử 11. Điền các thông tin phù hợp vào bảng sau về hai xu hướng bạo động và cải cách do Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh khởi xướng

Xem lời giải

Bài 5 trang 122 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 122 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 6 trang 123 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 123 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào Cần vương chống Pháp theo nội dung trong bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài 1 trang 124 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 124 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 127 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 127 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy trình bày chính sách khai thác của thực dân Pháp ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài 3 trang 128 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 128 sách bài tập Lịch sử 11. Hiểu biết của em về cuộc vận động khởi nghĩa Thái Phiên và Trần Cao Vân

Xem lời giải

Bài 4 trang 128 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 128 sách bài tập Lịch sử 11. So với các cuộc khởi nghĩa khác của binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp trước năm 1917, khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên có điểm gì nổi bật

Xem lời giải

Bài 5 trang 129 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 129 sách bài tập Lịch sử 11. Phong trào đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp của nhân dân ta trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Xem chi tiết

Bài 6 trang 130 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 130 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 7 trang 130 SBT sử 11

Giải bài 7 trang 130 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất