Chương 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)

Bình chọn:
4.6 trên 47 phiếu
Bài 1 trang 49 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 49 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 52 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 52 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử của nước Nga

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những nét lớn về tình hình nước Nga năm 1917

Xem lời giải

Bài 5 trang 53 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài 6 trang 53 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh Cách mạng Pháp với Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

Xem lời giải

Bài 7 trang 54 SBT sử 11

Giải bài 7 trang 54 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao năm 1917, ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

Xem lời giải

Bài 8 trang 54 SBT sử 11

Giải bài 8 trang 54 sách bài tập Lịch sử 11. Cách mạng tháng Mười Nga có phải là một tất yếu lịch sử không?

Xem lời giải

Bài 9 trang 55 SBT sử 11

Giải bài 9 trang 55 sách bài tập Lịch sử 11. Diễn biến chính, ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Xem lời giải

Bài 1 trang 56 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 56 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 57 sách bài tập Lịch sử 11. Điền thời gian vào bảng sau về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 58 sách bài tập Lịch sử 11. Nội dung Chính sách kinh tế mới do Lê-nin khởi xướng

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 58 sách bài tập Lịch sử 11. Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã thực hiện chủ trương, biện pháp gì

Xem lời giải

Bài 5 trang 59 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 59 sách bài tập Lịch sử 11. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941

Xem lời giải

Bài 6 trang 60 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 60 sách bài tập Lịch sử 11. Nét chính về quan hệ ngoại giao của Liên Xô trong những năm 1922 - 1933

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất