Bài 24: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bình chọn:
4 trên 39 phiếu
Bài 1 trang 124 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 124 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 127 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 127 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy trình bày chính sách khai thác của thực dân Pháp ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài 3 trang 128 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 128 sách bài tập Lịch sử 11. Hiểu biết của em về cuộc vận động khởi nghĩa Thái Phiên và Trần Cao Vân

Xem lời giải

Bài 4 trang 128 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 128 sách bài tập Lịch sử 11. So với các cuộc khởi nghĩa khác của binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp trước năm 1917, khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên có điểm gì nổi bật

Xem lời giải

Bài 5 trang 129 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 129 sách bài tập Lịch sử 11. Phong trào đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp của nhân dân ta trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Xem chi tiết

Bài 6 trang 130 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 130 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 7 trang 130 SBT sử 11

Giải bài 7 trang 130 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước

Xem lời giải