Bài 1 trang 124 SBT sử 11


Giải bài 1 trang 124 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1

Để phục vụ cho cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách gì ở Đông Dương

A. Khuyến khích nhân dân ta tăng cường sản xuất nông nghiệp

B. Tăng cường đầu tư sản xuất công nghiệp

C. Tăng thuế để tăng nguồn thu ngân sách

D. Bắt nhân dân ta đóng nhiều thuế, mua công trái, đưa lương thực, nông sản , kim loại sang Pháp

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những biến động về kinh tế

Lời giải chi tiết:

Nhân dân Việt Nam phải đóng góp nhiều thứ thuế, mua công trái… Trong 4 năm  chiến tranh, chính quyền thuộc địa đã thu được trên 184 triệu phrăng tiền công trái và 14 triệu phrăng tiền quyên góp; ngoài ra, hàng trăm tấn lương thực và nông lâm sản các loại, hàng vạn tấn kim loại cần thiết cho vũ khí được đưa sang Pháp. Sự cướp bóc ráo riết của thực dân Pháp đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Chọn D

Câu 2

Vai trò của công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A. Gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc

B. Có vai trò chính trong việc bù đắp những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc

C. Đáp ứng nhu cầu cho mọi hoạt động của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

D. Chấm dứt sự phụ thuộc của công nghiệp thuộc địa vào công nghiệp chính quốc

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những biến động về kinh tế

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp thuộc địa phải gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc trong thời gian chiến tranh. Những mỏ đang khai thác nay được bỏ vốn thêm; một số công ti than mới xuất hiện như các công ti than Tuyên Quang (1915), Đông Triều (1916)…

Chọn A

Câu 3

Kinh tế nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?

A. Từ độc canh cây lúa đã chuyển một phần sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

B. Chuyển hẳn sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

C. Chuyển sang nền nông nghiệp chuyên canh hóa

D. Chuyển sang nền nông nghiệp độc canh

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những biến động về kinh tế

Lời giải chi tiết:

Nông nghiệp từ chỗ độc canh cấy lúa đã chuyển một phần sang trồng các loại cây công nghiệp phục vụ chiến tranh như thầu dầu, đậu, lạc,... Ở các tỉnh trung du Bắc Kì có tới 251 ha đất trồng lúa chuyển sang trồng đậu tây.

Chọn A

Câu 4

Để giải quyết khó khăn trong trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp có giải pháp gì?

A. Tăng cường đầu tư kinh doanh ở Đông Dương

B. Nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do

C. Khuyến khích đầu tư vốn vào các ngành sản xuất công nghiệp

D. Khuyến khích các nghề thủ công truyền thống phát triển

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những biến động về kinh tế

Lời giải chi tiết:

Chiến tranh làm cho hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm hẳn xuống, từ 107 triệu phrăng năm 1913 xuống còn 33 triệu phrăng năm 1918. Để giải quyết khó khăn trên, tư bản Pháp phải nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do, khiến cho công thương nghiệp và giao thông vận tải ở Việt Nam có điều kiện phát triển.

Chọn B

Câu 5

Những yếu tố nào tác động đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất

A. Chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam

B. Những biến động về kinh tế ở Việt Nam

C. Chính sách của Pháp ở Việt Nam và những biến động về kinh tế ở nước ta

D. Do Pháp tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ nhất

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Tình hình phân hóa xã hội

Lời giải chi tiết:

Chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam trong 4 năm chiến tranh đã tác động mạnh đến tình hình xã hội ở Việt Nam.

Chọn B

Câu 6

Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc ở Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A. Tư sản dân tộc

B. Tiểu tư sản

C. Công nhân

D. Công nhân và nông dân

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Tình hình phân hóa xã hội

Lời giải chi tiết:

Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc thời kì này vẫn là công nhân và nông dân.

Chọn D

Câu 7

Hình thức đấu tranh của Việt Nam Quang phục hội trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Bạo động vũ trang

B. Đấu tranh chính trị

C. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

D. Đấu tranh nghị trường

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội

Lời giải chi tiết:

Sau những hoạt động không thành công trong năm 1913, Việt Nam Quang phục hội gần như nằm im. Khi chiến tranh bùng nổ, do tình hình thay đổi, Hội đã tổ chức nhiều cuộc bạo động.

Chọn A

Câu 8

Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Đấu tranh kinh tế, đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc

B. Bạo đông vũ trang

C. Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động vũ trang

D. Đấu tranh chính trị

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phong trào công nhân

Lời giải chi tiết:

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, công nhân đã kết hợp đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế với bạo động vũ trang.

Chọn C

Câu 9

Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa 

A. Đánh dấu sự phát triển của phong trào công nhân nước ta 

B. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật của giai cấp công nhân

C. Tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc ta

D. Khẳng định vị trí, vai trò của công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phong trào công nhân

Lời giải chi tiết:

Như vậy, tiếp nối phong trào công nhân hồi đầu thế kỉ, phong trào công nhân trong 4 năm chiến tranh đã mang những nét riêng, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật của giai cấp công nhân. Tuy nhiên, phong trào còn mang tính tự phát.

Chọn B

Câu 10

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trong bối cảnh lịch sử nào

A. Thực dân Pháp xây dựng hệ thống chính quyền hoàn chỉnh trên toàn bộ đất nước ta

B. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ

C. Tư tưởng cứu nước dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta

D. Con đường cứ nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang trên trong tình trạng bế tắc, không có lối thoát

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911-1918)

Lời giải chi tiết:

Sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước, lớn lên ở một miền quê có truyền thống đấu tranh quật khởi, từ rất sớm, Nguyễn Tất Thành đã có chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các chí sĩ như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ nên quyết định đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.

Chọn D

Câu 11

Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây, đến nước Pháp tìm đường cứu nước

A. Vì Pháp là kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta

B. Pháp là quê hương của khẩu hiệu nổi tiếng "Tự do, Bình đẳng, Bác ái"

C. Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi về giúp đồng bào mình

D. Nhân dân Pháp đã tiến hành cuộc cách mạng tư sản nổi tiếng

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911-1918)

Lời giải chi tiết:

Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) ra đi tìm đường cứu nước. Khác với thế hệ cha anh hướng về Trung Quốc và Nhật Bản, Người quyết định sang phương Tây, đến nước Pháp để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình.

Chọn C

Câu 12

Nhận thức đầu tiên và khác so với các nhà yêu nước đi trước của Nguyễn Tất Thành trong hành trình tìm đường cứu nước là

A. Cần phải đoàn kết các lực lượng của dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược

B. Ở đâu bọn đế quốc , thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã man

C. Cần phải đoàn kết các dân tộc bị áp bức để đấu tranh giành độc lập

D. Phải đoàn kết với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911-1918)

Lời giải chi tiết:

Trong nhiều năm sau đó, Người đã đi nhiều nước, nhiều châu lục khác nhau Người nhận thấy rằng ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu những người lao động cũng bị áp bức và bóc lột dã man. 

Chọn B

Câu 13

Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành ở Pháp có tác dụng

A. Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng mười Nga

B. Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của Người

C. Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt Kiều ở Pháp

D. Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911-1918)

Lời giải chi tiết:

Sống và làm việc trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng của Người có những biến chuyển mạnh mẽ.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 127 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 127 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy trình bày chính sách khai thác của thực dân Pháp ở Việt Nam

 • Bài 3 trang 128 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 128 sách bài tập Lịch sử 11. Hiểu biết của em về cuộc vận động khởi nghĩa Thái Phiên và Trần Cao Vân

 • Bài 4 trang 128 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 128 sách bài tập Lịch sử 11. So với các cuộc khởi nghĩa khác của binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp trước năm 1917, khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên có điểm gì nổi bật

 • Bài 5 trang 129 SBT sử 11
 • Bài 6 trang 130 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 130 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.