Trắc nghiệm Bài 54. Hệ Mặt Trời - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Các hành tinh quay quanh Mặt Trời sắp xếp theo khoảng cách đến Mặt Trời từ gần đến xa là:

 • A.

  Hỏa tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.

 • B.

  Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • C.

  Kim tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • D.

  Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

Câu 2 :

Hành tinh gần Mặt Trời nhất và hành tinh xa Mặt Trời nhất lần lượt là?

 • A.

  Thủy tinh và Thiên Vương tinh

 • B.

  Thủy tinh và Hải Vương tinh

 • C.

  Trái Đất và Hỏa tinh

 • D.

  Trái Đất và Thiên Vương tinh

Câu 3 :

Tính từ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh thứ mấy trong hệ Mặt Trời?

 • A.

  thứ 1

 • B.

  thứ 2

 • C.

  thứ 3

 • D.

  thứ 4

Câu 4 :

Trong bốn hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời, một ngày của hành tinh nào có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất.

 • A.

  Kim tinh

 • B.

  Thổ tinh

 • C.

  Hỏa tinh

 • D.

  Thủy tinh

Câu 5 :

Chọn đáp án đúng?

 • A.

  Bốn hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời là: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Mộc tinh

 • B.

  Bốn hành tinh vòng ngoài của hệ Mặt Trời là: Hỏa tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • C.

  Chu kì tự quay quanh Mặt Trời của Thủy tinh là 224,7 ngày

 • D.

  Khoảng cách từ Thổ tinh đến Mặt Trời là 9,54 AU.

Câu 6 :

Chọn đáp án đúng?

1 AU là:

 • A.

  đơn vị thiên văn

 • B.

  khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời

 • C.

  xấp xỉ bằng 150 triệu km

 • D.

  cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 7 :

Ta nhìn thấy các hành tinh trong hệ Mặt Trời là do:

 • A.

  các hành tinh phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trăng

 • B.

  các hành tinh tự phát ra ánh sáng

 • C.

  các hành tinh được Mặt Trời chiếu sáng rồi phản xạ đến Trái Đất

 • D.

  cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 8 :

Chọn đáp án đúng?

 • A.

  Hệ Mặt Trời chỉ gồm 8 hành tinh quay xung quanh.

 • B.

  Trái Đất ở gần Mặt Trời nhất so với các hành tinh khác

 • C.

  Thủy tinh và Hỏa tinh có khối lượng nhỏ nhất trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời

 • D.

  Hành tinh càng xa Mặt Trời thì có kích thước càng lớn

Câu 9 :

Chọn đáp án đúng?

Khối lượng các hành tinh của hệ Mặt Trời theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là:

 • A.

  Thủy tinh, Hỏa tinh, Kim tinh, Trái Đất, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh, Thổ tinh, Mộc tinh.

 • B.

  Hỏa tinh, Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh, Thổ tinh, Mộc tinh.

 • C.

  Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • D.

  Thủy tinh, Hỏa tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh, Thổ tinh, Mộc tinh.

Câu 10 :

Lập công thức tính khoảng cách d giữa hai hành tinh với:

+ Rx là khoảng cách đến Mặt Trời từ hành tinh ở gần Mặt Trời hơn.

+ Ry là khoảng cách đến Mặt Trời từ hành tinh ở xa Mặt Trời hơn.

Công thức đó là:

 • A.

  \(d = \dfrac{{{R_x}}}{{{R_y}}}\)

 • B.

  \(d = {R_x} + {R_y}\)

 • C.

  \(d = {R_y} - {R_x}\)

 • D.

  \(d = {R_x} - {R_y}\)

Câu 11 :

Khoảng cách từ Trái Đất đến Thủy tinh là:

 • A.

  1 AU

 • B.

  0,39 AU

 • C.

  1,39 AU

 • D.

  0,61 AU

Câu 12 :

\(8,54 AU\) là khoảng cách từ Trái Đất đến hành tinh nào?

 • A.

  Kim tinh

 • B.

  Thổ tinh

 • C.

  Mộc tinh

 • D.

  Thiên Vương tinh

Câu 13 :

Chu kì tự quay và chu kì quay quanh Mặt Trời của Thổ tinh lần lượt là:

 • A.

  0,43 ngày và 9,54 ngày

 • B.

  0,41 ngày và 10767,5 ngày

 • C.

  0,43 ngày và 10767,5 ngày

 • D.

  0,41 ngày và 4343,5 ngày

Câu 14 :

Bốn hành tinh vòng ngoài của hệ Mặt Trời có thành phần chủ yếu là:

 • A.

  Các hợp chất khí

 • B.

  Silicat

 • C.

  Kim loại

 • D.

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 15 :

Chọn đáp án sai?

 • A.

  Hệ Mặt Trời chỉ gồm Mặt Trời và 8 hành tinh

 • B.

  Hành tinh ở càng xa Mặt Trời thì có chu kì quay quanh Mặt Trời càng lớn

 • C.

  Mặt Trăng không chỉ quay quanh Trái Đất mà còn quay quanh Mặt Trời

 • D.

  Hỏa tinh là hành tinh có chu kì tự quay giống Trái Đất nhất

Câu 16 :

Hành tinh có sự sống trong hệ Mặt Trời là:

 • A.

  Thủy tinh

 • B.

  Trái Đất

 • C.

  Kim tinh

 • D.

  Mộc tinh

Câu 17 :

Hành tinh gần Trái Đất nhất là:

 • A.

  Thủy tinh

 • B.

  Trái Đất

 • C.

  Kim tinh

 • D.

  Mộc tinh

Câu 18 :

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, em sẽ nhìn thấy Mặt Trời như thế nào so với khi đứng ở Trái Đất?

 • A.

  Lớn hơn

 • B.

  Nhỏ hơn

 • C.

  Bằng nhau

 • D.

  D. Có lúc lớn hơn, có lúc nhỏ hơn

Câu 19 :

Hành tinh nào có nhiệt độ cao nhất trong hệ Mặt Trời?

 • A.

  Thủy tinh

 • B.

  Trái Đất

 • C.

  Kim tinh

 • D.

  Mộc tinh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Các hành tinh quay quanh Mặt Trời sắp xếp theo khoảng cách đến Mặt Trời từ gần đến xa là:

 • A.

  Hỏa tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.

 • B.

  Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • C.

  Kim tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • D.

  Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các hành tinh quay quanh Mặt Trời sắp xếp theo khoảng cách đến Mặt Trời từ gần đến xa là:

Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

Câu 2 :

Hành tinh gần Mặt Trời nhất và hành tinh xa Mặt Trời nhất lần lượt là?

 • A.

  Thủy tinh và Thiên Vương tinh

 • B.

  Thủy tinh và Hải Vương tinh

 • C.

  Trái Đất và Hỏa tinh

 • D.

  Trái Đất và Thiên Vương tinh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh.

Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Hải Vương tinh.

Câu 3 :

Tính từ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh thứ mấy trong hệ Mặt Trời?

 • A.

  thứ 1

 • B.

  thứ 2

 • C.

  thứ 3

 • D.

  thứ 4

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tính từ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh thứ 3 trong hệ Mặt Trời.

Câu 4 :

Trong bốn hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời, một ngày của hành tinh nào có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất.

 • A.

  Kim tinh

 • B.

  Thổ tinh

 • C.

  Hỏa tinh

 • D.

  Thủy tinh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có: Chu kì tự quay của Hỏa tinh là 1,03 ngày, của Trái Đất là 1 ngày.

Vậy trong bốn hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời, một ngày của Hỏa tinh có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất.

Câu 5 :

Chọn đáp án đúng?

 • A.

  Bốn hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời là: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Mộc tinh

 • B.

  Bốn hành tinh vòng ngoài của hệ Mặt Trời là: Hỏa tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • C.

  Chu kì tự quay quanh Mặt Trời của Thủy tinh là 224,7 ngày

 • D.

  Khoảng cách từ Thổ tinh đến Mặt Trời là 9,54 AU.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A sai vì Mộc tinh thuộc vòng ngoài của hệ Mặt Trời.

B sai vì hỏa tinh thuộc vòng trong của hệ Mặt Trời.

C sai vì chu kì tự quay quanh Mặt Trời của Thủy tinh là 88 ngày.

D đúng.

Câu 6 :

Chọn đáp án đúng?

1 AU là:

 • A.

  đơn vị thiên văn

 • B.

  khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời

 • C.

  xấp xỉ bằng 150 triệu km

 • D.

  cả ba đáp án trên đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

AU là đơn vị đo chiều dài trong thiên văn học. 1 AU còn gọi là đơn vị thiên văn (đvtv) có chiều dài bằng khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời, xấp xỉ bằng 150 triệu km.

Câu 7 :

Ta nhìn thấy các hành tinh trong hệ Mặt Trời là do:

 • A.

  các hành tinh phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trăng

 • B.

  các hành tinh tự phát ra ánh sáng

 • C.

  các hành tinh được Mặt Trời chiếu sáng rồi phản xạ đến Trái Đất

 • D.

  cả ba đáp án trên đều đúng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta nhìn thấy các hành tinh trong hệ Mặt Trời là do các hành tinh được Mặt Trời chiếu sáng rồi phản xạ đến Trái Đất.

Câu 8 :

Chọn đáp án đúng?

 • A.

  Hệ Mặt Trời chỉ gồm 8 hành tinh quay xung quanh.

 • B.

  Trái Đất ở gần Mặt Trời nhất so với các hành tinh khác

 • C.

  Thủy tinh và Hỏa tinh có khối lượng nhỏ nhất trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời

 • D.

  Hành tinh càng xa Mặt Trời thì có kích thước càng lớn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A sai vì ngoài 8 hành tinh còn có các thiên thạch khác và bụi vũ trụ.

B sai vì Thủy tinh gần Mặt Trời nhất so với các hành tinh khác.

C đúng

D sai vì Hỏa tinh ở xa Mặt Trời hơn Kim tinh và Trái Đất nhưng có kích thước nhỏ hơn Kim tinh và Trái Đất.

Câu 9 :

Chọn đáp án đúng?

Khối lượng các hành tinh của hệ Mặt Trời theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là:

 • A.

  Thủy tinh, Hỏa tinh, Kim tinh, Trái Đất, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh, Thổ tinh, Mộc tinh.

 • B.

  Hỏa tinh, Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh, Thổ tinh, Mộc tinh.

 • C.

  Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

 • D.

  Thủy tinh, Hỏa tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh, Thổ tinh, Mộc tinh.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khối lượng các hành tinh của hệ Mặt Trời theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là:

Thủy tinh, Hỏa tinh, Kim tinh, Trái Đất, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh, Thổ tinh, Mộc tinh.

Câu 10 :

Lập công thức tính khoảng cách d giữa hai hành tinh với:

+ Rx là khoảng cách đến Mặt Trời từ hành tinh ở gần Mặt Trời hơn.

+ Ry là khoảng cách đến Mặt Trời từ hành tinh ở xa Mặt Trời hơn.

Công thức đó là:

 • A.

  \(d = \dfrac{{{R_x}}}{{{R_y}}}\)

 • B.

  \(d = {R_x} + {R_y}\)

 • C.

  \(d = {R_y} - {R_x}\)

 • D.

  \(d = {R_x} - {R_y}\)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khoảng cách d giữa hai hành tinh được xác định bằng công thức:

\(d = {R_y} - {R_x}\) với \({R_y} > {R_x}\)

Câu 11 :

Khoảng cách từ Trái Đất đến Thủy tinh là:

 • A.

  1 AU

 • B.

  0,39 AU

 • C.

  1,39 AU

 • D.

  0,61 AU

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sử dụng công thức: \(d = {R_y} - {R_x}\) với \({R_y} > {R_x}\)

Lời giải chi tiết :

Ta có:

+ Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là: 1 AU

+ Khoảng cách từ Thủy tinh đến Mặt Trời là: 0,39 AU

Vậy khoảng cách từ Trái Đất đến Thủy tinh là:

\(d = 1 - 0,39 = 0,61AU\)

Câu 12 :

\(8,54 AU\) là khoảng cách từ Trái Đất đến hành tinh nào?

 • A.

  Kim tinh

 • B.

  Thổ tinh

 • C.

  Mộc tinh

 • D.

  Thiên Vương tinh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sử dụng công thức: \(d = {R_y} - {R_x}\) với \({R_y} > {R_x}\)

Lời giải chi tiết :

Ta có:

+ \(d = {R_y} - {R_x} = 8,54\left( {AU} \right)\) với \({R_y} > {R_x}\)

+ Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là: \(1 AU < 8,54 AU\)

Suy ra: \({R_x} = 1AU\)

\( \Rightarrow {R_y} = d + {R_x} = 8,54 + 1 = 9,54\left( {AU} \right)\) là khoảng cách từ Thổ tinh đến Mặt Trời.

Vậy \(8,54 AU\) là khoảng cách từ Trái Đất đến Thổ tinh.

Câu 13 :

Chu kì tự quay và chu kì quay quanh Mặt Trời của Thổ tinh lần lượt là:

 • A.

  0,43 ngày và 9,54 ngày

 • B.

  0,41 ngày và 10767,5 ngày

 • C.

  0,43 ngày và 10767,5 ngày

 • D.

  0,41 ngày và 4343,5 ngày

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chu kì tự quay và chu kì quay quanh Mặt Trời của Thổ tinh lần lượt là: 0,43 ngày và 10767,5 ngày.

Câu 14 :

Bốn hành tinh vòng ngoài của hệ Mặt Trời có thành phần chủ yếu là:

 • A.

  Các hợp chất khí

 • B.

  Silicat

 • C.

  Kim loại

 • D.

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bốn hành tinh vòng ngoài của hệ Mặt Trời có thành phần chủ yếu là các hợp chất khí.

Câu 15 :

Chọn đáp án sai?

 • A.

  Hệ Mặt Trời chỉ gồm Mặt Trời và 8 hành tinh

 • B.

  Hành tinh ở càng xa Mặt Trời thì có chu kì quay quanh Mặt Trời càng lớn

 • C.

  Mặt Trăng không chỉ quay quanh Trái Đất mà còn quay quanh Mặt Trời

 • D.

  Hỏa tinh là hành tinh có chu kì tự quay giống Trái Đất nhất

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A sai vì ngoài 8 hành tinh còn có các thiên thạch khác và bụi vũ trụ.

B, C, D đúng.

Câu 16 :

Hành tinh có sự sống trong hệ Mặt Trời là:

 • A.

  Thủy tinh

 • B.

  Trái Đất

 • C.

  Kim tinh

 • D.

  Mộc tinh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hành tinh có sự sống trong hệ Mặt Trời là Trái Đất.

Câu 17 :

Hành tinh gần Trái Đất nhất là:

 • A.

  Thủy tinh

 • B.

  Trái Đất

 • C.

  Kim tinh

 • D.

  Mộc tinh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Trái Đất là hành tinh nằm giữa Kim tinh và Hỏa tinh.

- Khoảng cách từ Trái Đất đến Kim tinh là: \(d = 1 - 0,72 = 0,28AU\)

- Khoảng cách từ Trái Đất đến Hỏa tinh là: \(d = 1,52 - 1 = 0,52AU\)

Vậy hành tinh gần Trái Đất nhất là Kim tinh.

Câu 18 :

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, em sẽ nhìn thấy Mặt Trời như thế nào so với khi đứng ở Trái Đất?

 • A.

  Lớn hơn

 • B.

  Nhỏ hơn

 • C.

  Bằng nhau

 • D.

  D. Có lúc lớn hơn, có lúc nhỏ hơn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, em sẽ nhìn thấy Mặt Trời nhỏ hơn so với khi đứng ở Trái Đất vì Hải Vương tinh ở xa Mặt Trời nhất.

Câu 19 :

Hành tinh nào có nhiệt độ cao nhất trong hệ Mặt Trời?

 • A.

  Thủy tinh

 • B.

  Trái Đất

 • C.

  Kim tinh

 • D.

  Mộc tinh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hành tinh nào có nhiệt độ cao nhất trong hệ Mặt Trời là Kim tinh.

Kim tinh là hành tinh nóng nhất trong hệ Mặt Trời với nhiệt độ của bầu khí quyển trên 4000C, nguyên nhân chủ yếu là do hiệu ứng nhà kính của bầu khí quyển