Thị trường chứng khoán là gì?

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

- Thị trường chứng khoán là nơi mua bán các chứng khoán. - Thị trường chứng khoán được phân thành hai cấp độ: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. + Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán trong lần phát hành đầu tiên.

-  Thị trường chứng khoán là nơi mua bán các chứng khoán.

-   Thị trường chứng khoán được phân thành hai cấp độ: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

+ Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán trong lần phát hành đầu tiên.

+ Thị trường thứ cấp là thị trường mua đi bán lại các chứng khoán và thường được thực hiện thông qua các sở giao dịch chứng khoán.

-  Phát hành chứng khoán là một hình thức huy động vốn, mua chứng khoán là một hình thức đầu tư.

+ Huy động vốn qua thị trường chứng khoán có đặc điểm và ưu thế khác so với huy động vốn qua ngân hàng như:

*   Vốn huy động qua ngân hàng thường là vốn ngắn hạn, tín dụng ngắn hạn; còn vốn huy động qua thị trường chứng khoán thừơng là vốn dài hạn, tín dụng dài hạn.

*    Vốn huy động qua ngân hàng làm trung gian chia lịch người sở hữu và người sử dụng vốn, người sở hữu vốn không biết tới quá trình sử dụng vốn của mình. Trong việc phát hành chứng khoán, người sở hữu vốn biết rõ việc sử dụng vốn của mình, quan tâm tới quá trình đó, tạo điểu kiện để nâng cao quá trình đó.

+ Mua chứng khoán là đầu tư dài hạn, nhưng việc mua và bán chứng khoán cho phép người có chứng khoán thu hồi vốn của mình, biến chứng khoán của mình thành một tín dụng ngắn hạn. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho người mua huy động vốn, tạo điều kiện cho sự linh hoạt trong đầu tư, tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế, phân tán bớt rủi ro cho người đầu tư...

-     Thị trường chứng khoán bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho huy động vốn và đầu tư, thông qua việc đánh giá khách quan, linh hoạt, nhanh nhạy giá trị của các cổ phiếu, trái phiếu, thị trường chứng khoán phản ánh trạng thái hoạt động của nền kinh tế nói chung, của từng công ty trong nền kinh tế nói riêng. Vì vậy, người ta thường ví thị trường chứng khoán như là “phong vũ biểu" của nến kinh tế.

Loigiaihay.com

Tổng sản phẩm xã hội là gì? Tổng sản phẩm xã hội là gì?

- Khái niệm: Tổng sản phẩm xã hội là toàn bộ sản phẩm mà xã hội sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định thường là một năm.

Xem chi tiết
Tư bản xã hội là gì? Những giả định của C. Mác khi nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội? Tư bản xã hội là gì? Những giả định của C. Mác khi nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội?

- Tư bản xã hội là tổng hợp các tư bản cá biệt của xã hội vận động đan xen nhau, liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau.

Xem chi tiết
Phân tích các điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội? Phân tích các điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội?

- Điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn: Trong tái sản xuất giản đơn, toàn bộ giá trị thặng dư được sử dụng hết cho tiêu dùng cá nhân của nhà tư bản.

Xem chi tiết
Bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản? Bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản?

- Bản chất của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản: Trong chủ nghĩa tư bản, khi nền sản xuất đã được xã hội hoá cao độ, khủng hoảng kinh tế là điều không tránh khỏi.

Xem chi tiết
Thế nào là chất, lượng, độ, điểm nút, bước nhảy? Chất và lượng của sự vật có mối quan hệ biện chứng nào? Có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó? Cho ví dụ minh hoạ Thế nào là chất, lượng, độ, điểm nút, bước nhảy? Chất và lượng của sự vật có mối quan hệ biện chứng nào? Có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó? Cho ví dụ minh hoạ

Khái niệm “chất” dùng để chỉ tính quy định của sự vật về phương diện tổng hợp các thuộc tính cơ bản, khách quan, vốn có của một sự vật nào đó; cái mà nhờ đó, sự vật là nó, khác với sự vật khác.

Xem chi tiết
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ biện chứng. Trong mối quan hệ này, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý thức, song ý thức không hoàn toàn thụ động mà nó có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người.

Xem chi tiết
Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Từ việc nghiên cứu mối quan hệ biện chứng đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì? Nêu một số ví dụ minh hoạ. Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Từ việc nghiên cứu mối quan hệ biện chứng đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì? Nêu một số ví dụ minh hoạ.

- Khái niệm nội dung và hình thức với tư cách là phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật Khái niệm nội dung dùng để chỉ toàn bộ các yếu tố làm cơ sở cấu thành nên sự vật; còn khái niệm hình thức dùng để chỉ phương thức kết hợp các yếu tố đó tạo nên sự tồn tại của sự vật.

Xem chi tiết
Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học

Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về bản thân con người và vị trí của con người trong thế giới đó.

Xem chi tiết