Thị trường chứng khoán là gì?

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

- Thị trường chứng khoán là nơi mua bán các chứng khoán. - Thị trường chứng khoán được phân thành hai cấp độ: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. + Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán trong lần phát hành đầu tiên.

-  Thị trường chứng khoán là nơi mua bán các chứng khoán.

-   Thị trường chứng khoán được phân thành hai cấp độ: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

+ Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán trong lần phát hành đầu tiên.

+ Thị trường thứ cấp là thị trường mua đi bán lại các chứng khoán và thường được thực hiện thông qua các sở giao dịch chứng khoán.

-  Phát hành chứng khoán là một hình thức huy động vốn, mua chứng khoán là một hình thức đầu tư.

+ Huy động vốn qua thị trường chứng khoán có đặc điểm và ưu thế khác so với huy động vốn qua ngân hàng như:

*   Vốn huy động qua ngân hàng thường là vốn ngắn hạn, tín dụng ngắn hạn; còn vốn huy động qua thị trường chứng khoán thừơng là vốn dài hạn, tín dụng dài hạn.

*    Vốn huy động qua ngân hàng làm trung gian chia lịch người sở hữu và người sử dụng vốn, người sở hữu vốn không biết tới quá trình sử dụng vốn của mình. Trong việc phát hành chứng khoán, người sở hữu vốn biết rõ việc sử dụng vốn của mình, quan tâm tới quá trình đó, tạo điểu kiện để nâng cao quá trình đó.

+ Mua chứng khoán là đầu tư dài hạn, nhưng việc mua và bán chứng khoán cho phép người có chứng khoán thu hồi vốn của mình, biến chứng khoán của mình thành một tín dụng ngắn hạn. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho người mua huy động vốn, tạo điều kiện cho sự linh hoạt trong đầu tư, tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế, phân tán bớt rủi ro cho người đầu tư...

-     Thị trường chứng khoán bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho huy động vốn và đầu tư, thông qua việc đánh giá khách quan, linh hoạt, nhanh nhạy giá trị của các cổ phiếu, trái phiếu, thị trường chứng khoán phản ánh trạng thái hoạt động của nền kinh tế nói chung, của từng công ty trong nền kinh tế nói riêng. Vì vậy, người ta thường ví thị trường chứng khoán như là “phong vũ biểu" của nến kinh tế.

Loigiaihay.com

Tổng sản phẩm xã hội là gì? Tổng sản phẩm xã hội là gì?

- Khái niệm: Tổng sản phẩm xã hội là toàn bộ sản phẩm mà xã hội sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định thường là một năm.

Xem chi tiết
Tư bản xã hội là gì? Những giả định của C. Mác khi nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội? Tư bản xã hội là gì? Những giả định của C. Mác khi nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội?

- Tư bản xã hội là tổng hợp các tư bản cá biệt của xã hội vận động đan xen nhau, liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau.

Xem chi tiết
Phân tích các điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội? Phân tích các điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội?

- Điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn: Trong tái sản xuất giản đơn, toàn bộ giá trị thặng dư được sử dụng hết cho tiêu dùng cá nhân của nhà tư bản.

Xem chi tiết
Bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản? Bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản?

- Bản chất của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản: Trong chủ nghĩa tư bản, khi nền sản xuất đã được xã hội hoá cao độ, khủng hoảng kinh tế là điều không tránh khỏi.

Xem chi tiết
Chủ nghĩa duy vật là gì? Nó có những hình thức - trình độ phát triển nào? Vì sao nói chủ nghĩa duy vật biện chứng do C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập là hình thức - trình độ phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử? Chủ nghĩa duy vật là gì? Nó có những hình thức - trình độ phát triển nào? Vì sao nói chủ nghĩa duy vật biện chứng do C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập là hình thức - trình độ phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử?

- Chủ nghĩa duy vật là một trong những trường phái triết học lớn trong lịch sử, bao gồm trong đó toàn bộ các học thuyết triết học được xây dựng trên lập trường duy vật trong việc giải quyết vấn để cơ bản của triết học

Xem chi tiết
Lý thuyết: Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin Lý thuyết: Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó. Thế giới quan đóng vai trò định hướng cho toàn bộ cuộc sống của con người, từ thực tiễn đến hoạt động nhận thức thế giới cũng như tự nhận thức bản thân để từ đó xác định lý tưởng, hệ giá lối sống, nếp sống của mình.

Xem chi tiết
Biện chứng là gì? Phép biện chứng là gì? Có những hình thức lịch sử nào của phép biện chứng? Có sự đối lập căn bản nào giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong nhận thức? Biện chứng là gì? Phép biện chứng là gì? Có những hình thức lịch sử nào của phép biện chứng? Có sự đối lập căn bản nào giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong nhận thức?

- Biện chứng là gì? + Khái niệm biện chứng dùng để chỉ những mối liên hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

Xem chi tiết
Chủ nghĩa Mác ra đời, phát triển trên cơ sở những điều kiện, tiền dề cơ bản nào? Hãy nêu khái quát các điều kiện, tiền đề đó? Chủ nghĩa Mác ra đời, phát triển trên cơ sở những điều kiện, tiền dề cơ bản nào? Hãy nêu khái quát các điều kiện, tiền đề đó?

Chủ nghĩa Mác ra đời, phát triển trên cơ sở ba điều kiện, tiền đề cơ bản sau đây: - Điều kiện kinh tế - xã hội Cho đến giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã được thiết lập và đã đạt được sự phát triển mạnh mẽ của nó ở các nước Tây Âu, đặc biệt là tại các nước Anh, Pháp.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay