Writing – trang 49 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 7 mới


Do you agree or disagree with the statements below? Write two or three sentences to explain. Bạn đồng ý hay không đồng ý với các quan điểm dưới đây. Viết hai đến ba câu để giải thích.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Do you agree or disagree with the statements below? Write two or three sentences to explain.
Bạn đồng ý hay không đồng ý với các quan điểm dưới đây. Viết hai đến ba câu để giải thích.

Example:

Statement: People are poor because they do not work hard. 

Response: I don't agree. For example, farmers work hard, but a drought or flood can destroy all their crops.

Lời giải chi tiết:

1. Overpopulation does not affect your family.

Đáp án: I don’t agree. There will be less space for all people to live. There is not enough food for all people.

Tạm dịch: 

Quá đông dân không ảnh hưởng đến gia đình bạn.

Tôi không đồng ý. Sẽ có ít không gian hơn cho tất cả mọi người. Không có đủ thức ăn cho tất cả mọi người.

2. Living in a large city is wonderful.

Đáp án: I agree. It has good school, hospital, roads. It has good jobs for people to do.

Tạm dịch: 

Sống ở một thành phố lớn thì tuyệt vời.

Tôi đồng ý. Nó có trường học, bệnh viện, đường phố tốt. Nó có những công việc tốt cho mọi người làm.

3. Overcrowded places have a lot of problems.

Đáp án: I agree. There are traffic jams, crimes. There is also less space and food for all people.

Tạm dịch: 

Những nơi quá đông đúc có nhiều vấn đề.

Tôi đồng ý. Sẽ có kẹt xe và tội phạm. Cũng có ít không gian và thức ăn hơn cho tất cả mọi người.

Bài 2

Task 2. Look at the information about one of the most densely populated cities on earth, the Capital City of Manila in the Philippines. Write a short paragraph about it.

Nhìn vào thông tin dưới đây về một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, thủ đô Manila của Philippines. Viết một đoạn văn ngắn về những điều đó. 

Lời giải chi tiết:

  Đáp án:

The Capital City of Manila in the Philippines is over 38 square kilometres large.

It has a population of 1.6 million. This means that there are nearly 43 thousand people in a square kilometre.

Manila has many problems. A big problem is pollution. Automobiles, dump sites and industrial waste pollute the air and the land. Other problems are floods and daily traffic jams. Crime has also increased in the past 3 years.

 Tạm dịch:  

Thành phố thủ đô Manila của Philippines rộng hơn 38 km2.

Nó có dân số 1,6 triệu. Điều này có nghĩa là có gần 43 nghìn người trong một km vuông.

Manila có nhiều vấn đề. Một vấn đề lớn là ô nhiễm. Ô tô, bãi thải và chất thải công nghiệp gây ô nhiễm không khí và đất đai. Các vấn đề khác là lũ lụt và ùn tắc giao thông hàng ngày. Tội phạm cũng đã tăng lên trong 3 năm qua.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí