Writing - trang 39 Unit 5 SBT Tiếng anh 12 mới


Put the following sentences in the spaces provided to form the outline of an essay about one of the features of a person's cultural identity.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Put the following sentences in the spaces provided to form the outline of an essay about one of the features of a person's cultural identity. 

(Đặt các câu sau đây trong khoảng trống được cung cấp để tạo thành dàn ý của một bài luận về một trong những đặc điểm của bản sắc văn hóa của một người.

a. I  believe that the way we behave in different situations is the most important feature of all.

(Tôi tin rằng cách chúng ta ứng xử trong các tình huống khác nhau là một tính năng quan trọng nhất trong tất cả.)

b. Our behaviour usually represents our age group, education, family background, etc.

(hành vi của chúng ta thường đại diện cho nhóm tuổi, giáo dục, hoàn cảnh gia đình, v.v)

c. There are many features that can define a person's cultural identity.

( Có rất nhiều đặc điểm mà có thể xác định bản sắc văn hóa của một người.)

d. Not only can our behaviour tell who we are, it may also indicate our culture of origin.

(Không chỉ hành vi của chúng ta có thể cho biết chúng ta là ai, nó cũng có thể cho thấy nguồn gốc nền văn hóa của chúng ta.)

e. In conclusion, the way we behave defines our cultural identity.

(kết luận, cách chúng ta hành xử xác định bản sắc văn hóa của chúng ta.)

Lời giải chi tiết:

INTRODUCTION (Giới thiệu)

Explanation of the issue (Giải thích về vấn đề) - c.  There are many features that can define a person's cultural identity.

Thesis statement (Tuyên bố luận điểm) - a.  I  believe that the way we behave in different situations is the most important feature of all.

 

BODY (Thân bài)

First feature (Đặc điểm đầu) - b. Our behaviour usually represents our age group, education, family background, etc.

Second feature  (Đặc điểm 2)- d.  Not only can our behaviour tell who we are, it may also indicate our culture of origin.

 

CONCLUSION (Kết luận)

Summary of the features (Tóm tắt) - e. In conclusion, the way we behave defines our cultural identity.

Bài 2

Task 2. Use the outline in to write an essay of 220-250 words. Feel free to make changes to the outline and add your own ideas. You can also use these ideas to support your points. 

(Hãy sử dụng dàn ý để viết một bài luận trong 220-250 từ. Hãy tự nhiên thay đổi dàn ý và thêm những ý tưởng của riêng bạn. Bạn cũng có thể sử dụng những ý tưởng này để hỗ trợ luận điểm của bạn.)

-    Older people control emotions, such as anger, better than young people.

-   The same difference can be observed between people who had happy childhood and people who grew up surrounded by violence and crime.

-   Vietnamese students studying overseas are seen as very helpful and willing to share lecture notes with struggling classmates.

-   They are considered too passive and reluctant to speak in group discussions.

Tạm dịch:

Người lớn tuổi kiểm soát cảm xúc, như giận dữ, tốt hơn so với những người trẻ tuổi.

- Sự khác biệt tương tự có thể được quan sát thấy giữa những người đã có tuổi thơ hạnh phúc và những người lớn lên bị bao quanh bởi bạo lực và tội phạm.

- Sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài được xem là rất hữu ích và sẵn sàng chia sẻ ghi chú bài giảng với các bạn cùng lớp gặp khó khăn.

Họ bị coi là quá thụ động và miễn cưỡng khi nói chuyện trong các cuộc thảo luận nhóm.

Lời giải chi tiết:

Gợi ý bài viết:

There are many features that can define a person's cultural identity, ranging from the language they use to the lifestyle they adopt and the food they eat. However, I believe that the way we behave in different situations is the most important feature of all.

First, our behaviour usually represents our age group, education, family background, etc. in which we grew up, including even childhood experiences far back in the past. For example, in response to an insult, an older person will perhaps react in a more controlled way than a young person who is likely to get very angry more easily. Research shows that the same difference can be observed between people who enjoyed a happy childhood in a loving family and a friendly neighbourhood and people who grew up in families and communities surrounded by violence and crime.

Not only can our behaviour tell who we are, it may also indicate our culture of origin, for example. Vietnamese students studying overseas in multicultural environments are often seen as very helpful and always willing to share their lecture notes with struggling classmates. In class or group discussions though, they may be regarded as too quiet or passive, and reluctant to speak, even if invited.

In conclusion, the way we behave defines our cultural identity. Our behaviour can tel who we are as human beings and also as members of a certain group.

Tạm dịch bài viết:

Có nhiều đặc điểm có thể xác định bản sắc văn hóa của một người, từ ngôn ngữ họ sử dụng đến lối sống họ áp dụng và thực phẩm họ ăn. Tuy nhiên, tôi tin rằng cách chúng ta cư xử trong các tình huống khác nhau là đặc điểm quan trọng nhất trong tất cả.

Đầu tiên, hành vi của chúng ta thường đại diện cho nhóm tuổi, trình độ học vấn, nền tảng gia đình, v.v. mà chúng ta lớn lên, bao gồm cả những trải nghiệm thời thơ ấu xa xưa. Ví dụ, để đáp lại sự xúc phạm, một người lớn tuổi có thể sẽ phản ứng theo cách có kiểm soát hơn so với một người trẻ có khả năng rất dễ nổi giận hơn. Nghiên cứu cho thấy sự khác biệt tương tự có thể được quan sát giữa những người tận hưởng tuổi thơ hạnh phúc trong một gia đình yêu thương và một khu phố thân thiện và những người lớn lên trong gia đình và cộng đồng bị bao vây bởi bạo lực và tội phạm.

Hành vi của chúng ta không chỉ có thể nói chúng ta là ai, mà còn có thể chỉ ra văn hóa nguồn gốc của chúng ta, ví dụ. Sinh viên Việt Nam du học ở môi trường đa văn hóa thường được xem là rất hay giúp đỡ và luôn sẵn sàng chia sẻ các ghi chép bài giảng của họ với các bạn cùng lớp đang gặp khó khăn. Trong các cuộc thảo luận trong lớp hoặc nhóm, họ có thể bị coi là quá im lặng hoặc thụ động, và miễn cưỡng nói, ngay cả khi được mời.

Tóm lại, cách chúng ta cư xử xác định bản sắc văn hóa của chúng ta. Hành vi của chúng ta có thể nói lên chúng ta là con người và cũng là thành viên của một tập thể nhất định.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.