Pronunciation - trang 12 Unit 2 SBT Tiếng anh 12 mới


Choose the word with the underlined part pronounced differently from the rest.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task1. Choose the word with the underlined part pronounced differently from the rest.

(Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những phần còn lại)

1. A. life      B. site     C. widen      D. recipe

Đáp án: D

Giải thích:  đáp án D có phát âm là /i/, các đáp án còn lại là /aɪ/   

2. A. idea     B. bear   C. area        D. hear

Đáp án: B

Giải thích:  đáp án B có phát âm là /eə/, các đáp án còn lại là /ɪə/ 

3. A. share   B. age     C. safe         D. place

Đáp án: A

Giải thích: đáp án A có phát âm là /e/, các đáp án còn lại là /eɪ/

4. A. great    B. meat   C. wheat      D. beat

Đáp án: A

Giải thích:  đáp án A có phát âm là /eɪ/, các đáp án còn lại là /iː/  

5. A. sour      B. our     C. pour         D. flour

Đáp án: C

Giải thích:  đáp án C có phát âm là /ɔː/, các đáp án còn lại là /aʊ/

Bài 2

Task 2.  Underline the diphthongs and then practise saying the sentences with a partner.

(Gạch dưới các nguyên âm đôi và sau đó thực hành nói các câu với một người bạn.)

1. City life attracts lots of people from rural areas.

2. People migrate to urban areas due to lack of resources in the countryside.

3. Rural people tend to follow old-fashioned practices like child marriage and gender discrimination.

4. Thanks to urbanisation, rural people can actually change their mindset and accept more progressive ideas.

Lời giải chi tiết:

1. City life /laɪf/ attracts lots of people from rural /ˈrʊərəl/ areas /'eəriəz/.

2. People migrate /maɪˈɡreɪt/ to urban areas /'eəriəz/ due to lack of resources in the countryside /ˈkʌntrɪˌsaɪd/.

3. Rural /ˈrʊərəl/ people tend to follow /ˈfɒləʊ/ old-fashioned /əʊld/ practices like /laɪk/ child /ʧaɪld/ marriage and gender discrimination /dɪsˌkrɪmɪˈneɪʃən/.

4. Thanks to urbanisation /ˌɜː.bən.aɪˈzeɪ.ʃən/, rural/ˈrʊərəl/ people can actually change/ʧeɪnʤ/ their/ðeə/  mindset /aɪ/  and accept more progressive idea/aɪˈdɪə/.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD