SBT Tiếng Anh lớp 12 mới

Unit 2: Urbanisation - Đô thị hoá

Pronunciation - trang 12 Unit 2 SBT Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Choose the word with the underlined part pronounced differently from the rest.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task1. Choose the word with the underlined part pronounced differently from the rest.

(Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những phần còn lại)

1. A. life      B. site     

C. widen      D. recipe

Đáp án: D

Giải thích:  đáp án D có phát âm là /i/, các đáp án còn lại là /aɪ/   

2. A. idea     B. bear   

C. area        D. hear

Đáp án: B

Giải thích:  đáp án B có phát âm là /eə/, các đáp án còn lại là /ɪə/ 

3. A. share   B. age     

C. safe         D. place

Đáp án: A

Giải thích: đáp án A có phát âm là /e/, các đáp án còn lại là /eɪ/

4. A. great    B. meat   

C. wheat      D. beat

Đáp án: A

Giải thích:  đáp án A có phát âm là /eɪ/, các đáp án còn lại là /iː/  

5. A. sour      B. our     

C. pour         D. flour

Đáp án: C

Giải thích:  đáp án C có phát âm là /ɔː/, các đáp án còn lại là /aʊ/

Bài 2

Task 2.  Underline the diphthongs and then practise saying the sentences with a partner.

(Gạch dưới các nguyên âm đôi và sau đó thực hành nói các câu với một người bạn.)

1. City life attracts lots of people from rural areas.

2. People migrate to urban areas due to lack of resources in the countryside.

3. Rural people tend to follow old-fashioned practices like child marriage and gender discrimination.

4. Thanks to urbanisation, rural people can actually change their mindset and accept more progressive ideas.

Hướng dẫn:

 1. City life /aɪ/ attracts lots of people from rural /ʊə/ areas /'eəriəz/.

2. People migrate /maɪˈɡreɪt/ to urban areas /'eəriəz/ due to lack of resources in the countryside.

3. Rural /ʊə/ people tend to follow /əʊ/ old-fashioned /əʊ/ practices like /aɪ/ child /aɪ/ marriage and gender discrimination /eɪ/.

4. Thanks to urbanisation  /ˌɜː.bən.aɪˈzeɪ.ʃən/ , rural /ʊə/ people can actually change /eɪ/ their /eə/ mindset /aɪ/ and accept more progressive idea/aɪˈdɪə/ .

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay