Speaking - trang 38 Unit 5 SBT Tiếng anh 12 mới


Choose the utterances (a-f) to complete the conversation.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1.  Choose the utterances (a-f) to complete the conversation.

(Chọn những phát biểu (a-f) để hoàn thành cuộc trò chuyện.)

a. maintain my cultural identity

b. but they won't last long

c. you can wear your traditional dress

d I'm worried about culture shock

e there are some styles of clothing associated with Australia

f. should be encouraged to wear their national costumes

Vy: I'm going to study in Australia and (1)____________.What should I do?

David: Well, Australians are very friendly people and you can make lots of friends. That would help.

Vy: But I'll miss my mum's cooking. Do you think I should take my favourite Vietnamese snacks with me?

David: (laughing) Yes, of course, (2)___________Australia is a multicultural country and you'll be able to find some nice Vietnamese restaurants there. You should also try to speak more English and experience the new culture.

Vy: Yes, but I want to (3) ___________.

David: I'm sure that you can do that. Obviously, you can't speak Vietnamese, except when you're with your Vietnamese friends, but (4)_____________. It's that long silk dress, isn't it?

Vy: You mean the ao dai? We used to wear the plain white ao dai as school uniforms. I also have some ao dai that I wear at Tet and on other formal occasions. I love them. I'll definitely take them with me.

David: The ao dai is very beautiful. I think people (5)___________ . We car earn a lot about the history, culture and customs of a country from its traditional clothing.

Vy: I agree. Do you have a national costume in Australia?

David: No, we don't have an official national costume, but (6)___________ for example, bush wear is basically clothes that are worn when you go into the forests and surfwear is anything you wear on the beach.

Vy: Sounds interesting and so different from Viet Nam!

Lời giải chi tiết:

1. d 2. b 3. a
4. c 5. f 6. e

Vy: I'm going to study in Australia and (1) I'm worried about culture shock. What should I do?

David: Well, Australians are very friendly people and you can make lots of friends. That would help.

Vy: But I'll miss my mum's cooking. Do you think I should take my favourite Vietnamese snacks with me?

David: (laughing) Yes, of course, (2)  but they won't last long. Australia is a multicultural country and you'll be able to find some nice Vietnamese restaurants there. You should also try to speak more English and experience the new culture.

Vy: Yes, but I want to (3) maintain my cultural identity.

David: I'm sure that you can do that. Obviously, you can't speak Vietnamese, except when you're with your Vietnamese friends, but (4) you can wear your traditional dress. It's that long silk dress, isn't it?

Vy: You mean the ao dai? We used to wear the plain white ao dai as school uniforms. I also have some ao dai that I wear at Tet and on other formal occasions. I love them. I'll definitely take them with me.

David: The ao dai is very beautiful. I think people (5)  should be encouraged to wear their national costumes. We car earn a lot about the history, culture and customs of a country from its traditional clothing.

Vy: I agree. Do you have a national costume in Australia?

David: No, we don't have an official national costume, but (6) there are some styles of clothing associated with Australia. For example, brush wear is basically clothes that are worn when you go into the forests and surfwear is anything you wear on the beach.

Vy: Sounds interesting and so different from Viet Nam!


Dịch hội thoại:

Vy: Tôi đang đi du học tại Úc và tôi đang lo lắng về cú sốc văn hóa. Tôi nên làm gì?

David: Ừm, người Úc là những người rất thân thiện và bạn có thể quen nhiều bạn bè. Điều đó sẽ giúp ích.

Vy: Nhưng tôi sẽ nhớ đồ ăn của mẹ tôi. Bạn có nghĩ rằng tôi nên mang đồ ăn Việt yêu thích theo?

David: (cười) Ừ, tất nhiên, nhưng chúng sẽ không kéo dài lâu. Úc là một quốc gia đa văn hóa và bạn sẽ có thể tìm thấy một số các nhà hàng Việt ở đó. Bạn cũng nên cố gắng nói nhiều tiếng Anh và trải nghiệm những nền văn hóa mới.

Vy: Đúng, nhưng tôi muốn duy trì bản sắc văn hóa của tôi.

David: Tôi chắc chắn rằng bạn có thể làm điều đó. Rõ ràng, bạn không thể nói tiếng Việt, trừ khi bạn đang ở với bạn bè Việt Nam của bạn, nhưng bạn có thể mặc trang phục truyền thống của mình. Đó chính là chiếc váy lụa dài, phải không?

Vy: Ý bạn là áo dài? Chúng tôi từng mặc  áo dài trơn màu trắng như là đồng phục học sinh. Tôi cũng có một số áo dài mà tôi mặc vào dịp Tết và vào những dịp chính thức khác. Tôi yêu chúng! Tôi chắc chắn sẽ mang chúng cùng với tôi.

David: chiếc áo dài rất đẹp. Tôi nghĩ mọi người nên được khuyến khích mặc trang phục dân tộc của họ. Chúng ta có thể học được rất nhiều về lịch sử, văn hóa và phong tục của một đất nước từ quần áo truyền thống của họ.

Vy: Tôi đồng ý. Bạn có trang phục dân tộc ở Úc không?

David: Không, chúng tôi không có một trang phục dân tộc chính thức, nhưng có một số kiểu quần áo gắn liền với Australia. ví dụ, bushwear về cơ bản là quần áo được mặc khi bạn đi vào rừng và surfwear là bất cứ thứ gì bạn mặc trên bãi biển.

Vy: Có vẻ thú vị và rất khác Việt Nam!

Bài 2

Task 2. Practise the completed conversation with a partner.Take turns role-playing the two speakers.

( Thực hành cuộc trò chuyện hoàn chỉnh với một người bạn. Đổi vai giữa hai người.)

Bài 3

Task 3. With your partner, make a similar conversation between a student who is going to study in another country and a friend from that country. You can choose one of the following situations or your own ideas: 

(Với người bạn, tạo một cuộc đối thoại tương tự giữa một sinh viên đang đi du học ở một nước khác và một người bạn từ quốc gia đó. Bạn có thể chọn một trong các trường hợp sau đây hoặc ý tưởng của riêng bạn:)

1. Studying in Scotland and getting used to different food and weather: wearing traditional clothing to maintain cultural identity; national costumes in Scotland

Tạm dịch: Học tập tại Scotland và làm quen với thức ăn và thời tiết khác nhau: mặc quần áo truyền thống để duy trì bản sắc văn hóa; quốc phục ở Scotland

2. Studying in the US and getting used to a different way of communication; cooking own food to maintain cultural identity; American food

Tạm dịchHọc tập tại Mỹ và làm quen với một cách giao tiếp khác; tự nấu ăn để duy trì bản sắc văn hóa; Đồ ăn Mỹ

3. Studying in Singapore and missing friends and family; wearing traditional clothing to maintain cultural identity; national costumes in Singapore

Tạm dịch: Học tập tại Singapore và nhớ bạn bè và gia đình; mặc quần áo truyền thống để duy trì bản sắc văn hóa; quốc phục tại Singapore

Lời giải chi tiết:

A: I’m going to study in Scotland the next year. I’m so excited but I also worry about the different food and weather there.

B: Well, I hope you can get used to the food in Scotland, there are many tasty dishes there.

A: But I’ll miss my mom’s cooking. Should I take some Vietnamese food with me?

B: It’s okay. Or you can go to the supermarket to buy food and cook for yourself. Scotland has some Vietnamese restaurants. But I think that you should try the local food to experience the culture there.

A: Yes, I’ll try. I want to maintain Vietnamese cultural identity, too.

B: Yes, of course. You can do that. You can wear Vietnamese traditional costumes.

A: It’s a good idea. But ao dai is suitable for some special occasions rather than for wearing daily.

B: The ao dai is very beautiful. It also carries many symbols and beliefs of the Vietnamese people. Therefore, we can learn a lot about the culture of Vietnam through it.

A: I can agree with you more. Is there any national costume in Scotland?

B: Yes, we have the kilt, which looks like a dress. The special thing is that it is worn by men.

A: Wow, it is so amazing. Can you tell me more about it?


Dịch hội thoại:

A: Tôi sẽ học ở Scotland vào năm tới. Tôi rất vui mừng nhưng cũng lo lắng về thức ăn và thời tiết khác nhau ở đó.

B: Chà, tôi hy vọng bạn có thể quen với đồ ăn ở Scotland, có rất nhiều món ăn ngon ở đó.

A: Nhưng tôi sẽ nhớ mẹ tôi nấu ăn. Tôi có nên mang theo một ít đồ ăn Việt Nam không?

B: Không sao đâu. Hoặc bạn có thể đến siêu thị mua đồ ăn và tự nấu ăn. Scotland có một số nhà hàng Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn nên thử các món ăn địa phương để trải nghiệm văn hóa ở đó.

A: Vâng, tôi sẽ thử. Tôi cũng muốn duy trì bản sắc văn hóa Việt Nam.

B: Vâng, tất nhiên. Bạn có thể làm điều đó. Bạn có thể mặc trang phục truyền thống của Việt Nam.

A: Đó là một ý kiến hay. Nhưng áo dài thích hợp cho một số dịp đặc biệt hơn là mặc hàng ngày.

B: Chiếc áo dài rất đẹp. Nơi đây còn mang nhiều biểu tượng, tín ngưỡng của người Việt. Vì vậy, chúng tôi có thể học hỏi rất nhiều về văn hóa của Việt Nam thông qua đó.

A: Tôi có thể đồng ý với bạn nhiều hơn. Có quốc phục nào ở Scotland không?

B: Vâng, chúng tôi có kg, trông giống như một chiếc váy. Điều đặc biệt là nó được mặc bởi nam giới.

A: Wow, thật là tuyệt vời. Bạn có thể cho tôi biết thêm về nó?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.