Reading - trang 15 Unit 7 SBT Tiếng anh 12 mới


Tổng hợp các bài tập trong phần Reading - trang 15 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the following text and choose the best answer to each question. (Đọc phần văn bản sau đây và chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi.) 

According to futurist Ray Kurzweil human civilisation will be unavoidably transformed in the year 2045 by an event that he call The Singularity. He suggests that exponential technological development will lead to the inevitable rise of artificial intelligence (A.I.). Such advanced technology may make humanity insignificant.

Kurzweil says that technologies are double-edged swords and envisions the possibility that an artificial intelligence might decde to put an end to humanity simply because it surpasses human intelligence. Kurzweil does have faith in mankind, however. He suggests that people are wise to accept that technological progress is unavoidable and that such acceptance will make the process of transition easier.

Kurzweil has personal reasons to hope for the coming of The Singularity, because he wants his life to be extended by it. Kurzweil envisions that future medical advances could invent tiny computerised machines, or nanobots, which operate inside the body to enhance the immune system. In addition ne believes that future technology might be able to resurrect his deceased father.

Looking at the state of current technological advances in many fields such as medicine, navigation and communication, Kurzweil's visions may not be unbelievable.The critical issue, however, is whether genuine artificial intelligence can ever be truly realised. Kurzweil suggests that critics of his theories, who believe that the human brain is too complex to duplicate, are underestimating what the exponential growth in technology can eventually accomplish.

Tạm dịch: 

Theo nhà tương lai học Ray Kurzweil, nền văn minh con người sẽ không thể tránh khỏi sự biến đổi vào năm 2045 bởi một sự kiện mà ông gọi là Sự dị biệt. Ông gợi ý rằng sự phát triển công nghệ theo cấp số nhân sẽ dẫn đến sự nổi lên không thể tránh khỏi của trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ cao cấp như vậy có thể khiến nhân loại trở nên tầm thường.

Kurzweil nói rằng công nghệ là con dao hai lưỡi và hình dung ra khả năng một trí tuệ nhân tạo có thể đặt dấu chấm hết cho nhân loại chỉ đơn giản vì nó vượt xa trí thông minh con người. Tuy vậy, Kurzweil rất có niềm tin vào con người. Ông cho rằng con người đủ thông minh để chấp nhận sự phát triển của công nghệ là không thể tránh khỏi và sự chấp nhận đó sẽ làm cho quá trình chuyển giao dễ dàng hơn.

Kurzweil có lý do cá nhân để hi vọng vào sự xuất hiện của Sự dị biệt, bởi ông muốn cuộc sống của mình được mở rộng hơn nhờ vào nó. Kurzweil hình dùng những tiến bộ y học trong tương lai có thể chế tạo ra những cỗ máy vi tính, hoặc robot siêu nhỏ có thể hoạt động trong cơ thể con người để cải thiện hệ miễn dịch. Thêm vào đó, ông cũng tin rằng công nghệ tương lai có thể tái sinh người cha đã mất của ông.

Nhìn vào tình trạng tiến bộ công nghệ hiện nay ở nhiều lĩnh vực như y dược, định hướng và giao tiếp, tầm nhìn của Kurzweil có thể không phải là vô lý. Một chủ đề gây tranh cãi, mặc dù vậy, là việc những trí tuệ nhân tạo thực sự có thể được nhận ra hay không. Kurzweil cho rằng những người phản biện lý thuyết của ông, những người tin vào trí óc của con người là thứ quá phức tạp để sao chép được, đang đánh giá thấp sự phát triển theo cấp số nhân của công nghệ có thể đạt đến mức nào.

1. What is The Singularity? The Singularity là gì?

A. An event giving rise to future human beings. (Một sự kiện làm nẩy sinh con người trong tương lai.)

B. An event giving rise to future artificial intelligence. (Một sự kiện làm nẩy sinh trí tuệ nhân tạo trong tương lai.)

C. An event giving rise to future alien civilisation. (Một sự kiện làm nẩy sinh nền văn minh ngoài hành tinh trong tương lai.)

2. Why could The Singularity put an end to humans? (Tại sao The Singularity có thể đặt dấu chấm hết cho con người?)

A. Because A.I. might imitate human intelligence. (Bởi vì A.I. có thể bắt chước trí thông minh của con người.)

B. Because A.I. is similar to human intelligence. (Bởi vì A.I. tương tự như trí thông minh của con người.)

C. Because A.I. will exceed human intelligence. (Bởi vì A.I. sẽ vượt quá trí thông minh của con người.)

3. What does Kurzweil say about technologies? (Kurzweil nói gì về công nghệ?)

A. Technologies are avoidable. (Công nghệ là có thể tránh được.)

B. Technologies are safe and friendly. (Công nghệ an toàn và thân thiện.)

C. Technologies are double-edged swords. (Công nghệ là thanh gươm hai lưỡi.)

4. Why does Kurzweil hope for the coming of The Singularity? (Tại sao Kurzweil hy vọng sự xuất hiện của The Singularity?)

A. Because it would have economic advantages. (Bởi vì nó sẽ có lợi thế kinh tế.)

B. Because life could be extended. (Bởi vì cuộc sống có thể được kéo dài.)

C. Because human would have virtual entertainment. (Bởi vì con người sẽ có giải trí thực.)

5. How does Kurzweil respond to critics of his theories? (Làm thế nào Kurzweil ứng phó với chỉ trích về lý thuyết của ông?)

A. He thinks that they do not evaluate correctly the rapid growth of technology. (Ông nghĩ rằng họ không đánh giá một cách chính xác sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.)

B. He thinks that the realisation of genuine artificial intelligence is a challenge. (Ông cho rằng hiện thực hóa trí tuệ nhân tạo chân chính là một thách thức.)

C. He thinks that future events cannot be predicted with our current means. (Ông cho rằng các sự kiện trong tương lai không thể được dự đoán với phương tiện hiện tại của chúng ta.)

Lời giải chi tiết:

1. B           2. C         3. C          4. B           5. A 

Bài 2

Task 2. Find the words in the text which mean the following: (Tìm những từ trong bài mà có nghĩa như sau:)

1. rapidly becoming greater in size 
nhanh chóng trở nên lớn hơn về kích thước

2. impossible to avoid or prevent from happening  
không thể tránh hoặc ngăn chặn xảy ra

3. the ability to see in advance
khả năng nhìn thấy trước

4. go beyond what was expected or hoped for, usually by being bigger, better, or greater
vượt xa hơn những gì đã được dự kiến hoặc hy vọng, thường bằng việc lớn hơn, tốt hơn, hoặc cao hơn

5. no longer living
khôgn còn sống nữa

6. true; honest; having the qualities or value claimed
thật; thật thà; có chất lượng hoặc giá trị được khẳng định

Lời giải chi tiết:

1. exponential: rapidly becoming greater in size 
nhanh chóng trở nên lớn hơn về kích thước       

2. inevitable: impossible to avoid or prevent from happening 
không thể tránh hoặc ngăn chặn xảy ra                      

3. envision: the ability to see in advance
khả năng nhìn thấy trước

4. surpass(es): go beyond what was expected or hoped for, usually by being bigger, better, or greater
vượt xa hơn những gì đã được dự kiến hoặc hy vọng, thường bằng việc lớn hơn, tốt hơn, hoặc cao hơn     

5. deceased: no longer living
khôgn còn sống nữa                      

6. genuine: true; honest; having the qualities or value claimed
thật; thật thà; có chất lượng hoặc giá trị được khẳng định

Bài 3

Task 3.  Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây.)

1.  What does ‘double-edged swords’ mean? 'thanh gươm hai lưỡi' có nghĩa là gì?

Gợi ý: Double-edged swords means something has both advantages and harms.

2. a. Why does Kurzweil consider technologies to be “double-edged swords’? Tại sao Kurzweil xem công nghệ là "thanh gươm hai lưỡi"? 

Gợi ý: Because he knows that it can make human life much easier but it can also do significant harms to humanity.

b. Do you agree with him? Bạn có đồng ý với ông không?

Gợi ý: Yes, I do agree with him.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.