SBT Tiếng Anh lớp 12 mới

Unit 3: The green movement - Phong trào xanh

Pronunciation - trang 19 Unit 3 SBT Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Practise reading aloud the following sentences. Pay attention to any assimilation that may occur between the sounds in bold.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Practise reading aloud the following sentences. Pay attention to any assimilation that may occur between the sounds in bold. 

(Thực hành đọc to những câu sau đây. Hãy chú ý đến bất kỳ sự đồng hoá có thể xảy ra giữa các âm thanh nét đậm.

1. We decided to donate our pocket money to the Go Green project.

2. Both students had good marks in English

3. Our school has been using more and more green materials and green products.

4. Some people believe that red bean soup is good for our health.

5. This area is famous for its clean beaches and green pearls.

Hướng dẫn:

1. t ->p

n ->m

2. θ ->s

d ->p

3. n ->m

n ->m

4. d ->b

5. n ->m

n ->m

Bài 2

Task 2. In each sentence, underline the ending and beginning sounds where assimilation can occur. Then practise reading aloud the sentences with assimilation. 

(Trong mỗi câu, gạch chân kết thúc và bắt đầu âm thanh nơi sự đồng hoá có thể xảy ra. Sau đó, thực hành đọc to các câu với đồng hoá.)

1. This article explains what we can do to save our green planet.

2. Please put the recyclable rtems into this white bag.

3. Remember to clean the food processor before and after use.

4. This is the best market to buy organic food.

5. The best way to save paper ts to use both sides of the sheet.

Hướng dẫn:

1. This article explains what we can do to save our green planet.

n -> m

2. Please put the recyclable items into this white bag.

t->p

3. Remember to clean the food processor before and after use.

d -> b

4. This is the best market to buy organic food.

t->p

5. The best way to save paper is to use both sides of the sheet.

ɵ->s

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay