Reading - trang 29 Unit 4 SBT Tiếng anh 12 mới


Read the text and fill the gaps with the appropriate sentences (a-f)

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the text and fill the gaps with the appropriate sentences (a-f). There is one extra sentence. 

(Đọc văn bản và điền vào các khoảng trống với các câu thích hợp (a-f). Có một câu bổ sung.)

a. On the other hand, there are many people who think that social networking can expose users to inappropriate contents and even cyberbullying.

(Mặt khác, có rất nhiều người nghĩ rằng mạng xã hộicó thể phơi bày cho người sử dụng nội dung không phù hợp và thậm chí hăm dọa trên mạng.)

b. The mass media can provide good resources for learning in the classroom because we are surrounded by it in our daily lives.

(Phương tiện truyền thông đại chúng có thể cung cấp nguồn lực tốt cho việc học trong lớp học vì chúng ta được bao quanh bởi nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.)

c. Many parents complain that their children spend a lot of time on social networking sites and are distracted from their schoolwork and social life by doing homework less and spending less time with friends and family.

(Nhiều bậc cha mẹ than phiền rằng con cái của họ dành nhiều thời gian trên các trang web mạng xã hội và đang bị phân tâm khỏi học hành và đời sống xã hội bằng cách làm bài tập ở nhà ít hơn và dành ít thời gian với bạn bè và gia đình.)

d. In conclusion, social media has become popular and helpful in today's society and has a great impact on all aspects of life. 

(Kết luận, phương tiện truyền thông xã hội đã trở nên phổ biến và hữu ích trong xã hội ngày nay và có một ảnh hưởng lớn trên tất cả các khía cạnh của cuộc sống.)

e. It has become the preferred way of interaction for young people because of its speed, convenience, and wide range of functions.

(Nó đã trở thành cách ưa thích về sự tương tác với những người trẻ tuổi vì tốc độ, thuận tiện, và phạm vi rộng lớn của các chức năng.)

f. Social networking, which are closely tied to the Internet, have had a strong influence on people and society, and have changed their habits and behaviour.

(Mạng xã hội, được gắn chặt với Internet, đã có một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với con người và xã hội, và đã thay đổi thói quen và hành vi của họ.)

 

The Internet has been the most exciting medium among all other forms of mass media because of its diversified services and constant development. (1)________ While most people hold positive opinions about social networking, there are some negative views as well.

Many people think social networking is good for several reasons. It is a fast and efficient way of communication that helps people to keep in touch with friends and family by sharing photos and using various apps such as instant messaging. (2)_________People who want to see the person they are talking to online can easily do that by using a video chat app. Those who want to learn a new language like social networking because they can be exposed to authentic language, use and connect with native speakers online. People who want to express their thoughts and opinions and share information with their friends or followers can do that via either microblogging or taking part in online discussion forums. Those who want to relax and escape from reality can access a huge store of online games, music and videos in different genres.

(3)_________ Some people complain that it is annoying to encounter repeated themes across sites. Some say they cannot sense the emotion or enthusiasm from the other person because there is no face-to-face communication. Many think social networking can be addictive and time-consuming if users spend most of their day on useless microblogging or become obsessed with the private lives of other people. (4)_________ A lot of teachers think microblogging can promote laziness and poor writing skills because students tend to post very short messages and rely heavily on the Internet as their source of information. These are some of the many negative views on social networking.

(5)_______ However, people's opinions about its benefits differ because of their experiences, social background and age. It is clear that social media comes with great responsibility, and people should fully understand the risks before they start using this modern tool.

Lời giải chi tiết:

1. f             2. e            3. a              4. c               5. d

The Internet has been the most exciting medium among all other forms of mass media because of its diversified services and constant development. (f) Social networking, which are closely tied to the Internet, have had a strong influence on people and society, and have changed their habits and behaviour. While most people hold positive opinions about social networking, there are some negative views as well.

Many people think social networking is good for several reasons. It is a fast and efficient way of communication that helps people to keep in touch with friends and family by sharing photos and using various apps such as instant messaging. (e) It has become the preferred way of interaction for young people because of its speed, convenience, and wide range of functions. People who want to see the person they are talking to online can easily do that by using a video chat app. Those who want to learn a new language like social networking because they can be exposed to authentic language, use and connect with native speakers online. People who want to express their thoughts and opinions and share information with their friends or followers can do that via either microblogging or taking part in online discussion forums. Those who want to relax and escape from reality can access a huge store of online games, music and videos in different genres.

(a) On the other hand, there are many people who think that social networking can expose users to inappropriate contents and even cyberbullying. Some people complain that it is annoying to encounter repeated themes across sites. Some say they cannot sense the emotion or enthusiasm from the other person because there is no face-to-face communication. Many think social networking can be addictive and time-consuming if users spend most of their day on useless microblogging or become obsessed with the private lives of other people. (c) Many parents complain that their children spend a lot of time on social networking sites and are distracted from their schoolwork and social life by doing homework less and spending less time with friends and family. A lot of teachers think microblogging can promote laziness and poor writing skills because students tend to post very short messages and rely heavily on the Internet as their source of information. These are some of the many negative views on social networking.

(d) In conclusion, social media has become popular and helpful in today's society and has a great impact on all aspects of life. However, people's opinions about its benefits differ because of their experiences, social background and age. It is clear that social media comes with great responsibility, and people should fully understand the risks before they start using this modern tool.

 

 

Tạm dịch:

Internet là phương tiện thú vị nhất trong số tất cả các hình thức truyền thông đại chúng khác vì các dịch vụ đa dạng và sự phát triển không ngừng của nó. Mạng xã hội gắn liền với Internet, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi người và xã hội, và đã thay đổi thói quen và hành vi của họ. Trong khi hầu hết mọi người đều có ý kiến tích cực về mạng xã hội, cũng có một số quan điểm tiêu cực.

Nhiều người nghĩ rằng mạng xã hội là tốt vì nhiều lý do. Đó là một cách liên lạc nhanh chóng và hiệu quả giúp mọi người giữ liên lạc với bạn bè và gia đình bằng cách chia sẻ ảnh và sử dụng các ứng dụng khác nhau như nhắn tin tức thời. Nó đã trở thành cách tương tác ưa thích của những người trẻ tuổi vì tốc độ, sự tiện lợi và nhiều chức năng. Những người muốn gặp người họ đang nói chuyện trực tuyến có thể dễ dàng làm điều đó bằng cách sử dụng ứng dụng trò chuyện video. Những người muốn học một ngôn ngữ mới thích mạng xã hội vì họ có thể tiếp xúc với ngôn ngữ đích thực, sử dụng và kết nối với người bản ngữ trực tuyến. Những người muốn bày tỏ suy nghĩ và ý kiến của họ, và chia sẻ thông tin với bạn bè hoặc người theo dõi của họ có thể thực hiện điều đó thông qua tiểu blog hoặc tham gia các diễn đàn thảo luận trực tuyến. Những người muốn thư giãn và thoát khỏi thực tế có thể truy cập vào kho trò chơi trực tuyến khổng lồ, âm nhạc và video trong các thể loại khác nhau.

Mặt khác, có rất nhiều người nghĩ rằng mạng xã hội có thể phơi bày cho người sử dụng nội dung không phù hợp và thậm chí hăm dọa trên mạng. Một số người phàn nàn rằng thật khó chịu khi gặp các chủ đề lặp đi lặp lại trên các trang web. Một số người nói rằng họ không thể cảm nhận được cảm xúc hoặc sự nhiệt tình của người khác vì không có giao tiếp mặt đối mặt. Nhiều người nghĩ rằng mạng xã hội có thể gây nghiện và tốn thời gian nếu người dùng dành phần lớn thời gian trong ngày cho tiểu blog vô bổ hoặc bị ám ảnh với cuộc sống riêng tư của người khác. Nhiều phụ huynh phàn nàn rằng con cái họ dành nhiều thời gian cho các trang mạng xã hội và bị phân tâm khỏi công việc học tập và đời sống xã hội bằng cách làm bài tập về nhà ít hơn và dành ít thời gian hơn với bạn bè và gia đình. Rất nhiều giáo viên nghĩ rằng tiểu blog có thể thúc đẩy sự lười biếng và kỹ năng viết kém vì sinh viên có xu hướng đăng các tin nhắn rất ngắn và phụ thuộc nhiều vào Internet như là nguồn thông tin của họ. Đây là một số trong nhiều quan điểm tiêu cực về mạng xã hội.

Tóm lại, phương tiện truyền thông xã hội đã trở nên phổ biến và hữu ích trong xã hội ngày nay và có tác động lớn đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Tuy nhiên, ý kiến của mọi người về lợi ích của họ khác nhau vì kinh nghiệm, nền tảng xã hội và tuổi tác của họ. Rõ ràng là phương tiện truyền thông xã hội đi kèm với trách nhiệm lớn và mọi người nên hiểu đầy đủ các rủi ro trước khi họ bắt đầu sử dụng công cụ hiện đại này.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Read the text again and answer the questions. 

(Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi.)

1. Which mass media form is considered the most exciting?

Đáp án: It is the Internet.

Giải thích: thông tin trong câu 1 đoạn 1 'The Internet has been the most exciting medium among all other forms of mass media'

Tạm dịch:  Phương tiện thông tin đại chúng nào được coi là thú vị nhất? => Nó là Internet. 

 

2. Why do young people like instant messaging?

Đáp án: Because it is fast, convenient, and multi-functional.

Giải thích: thông tin trong câu 3 đoạn 2 'It has become the preferred way of interaction for young people because of its speed, convenience, and wide range of functions.'

Tạm dịch:  Tại sao những người trẻ thích nhắn tin tức thì? =>  Bởi vì nó nhanh, tiện lợi và đa chức năng.

 

3. How can people relax and escape from reality?

Đáp án: They can play online games, listen to music, and watch videos.

Giải thích: thông tin trong câu cuối đoạn 2 'Those who want to relax and escape from reality can access a huge store of online games, music and videos in different genres.'

Tạm dịch:  Làm thế nào mọi người có thể thư giãn và thoát khỏi thực tế?

=> Họ có thể chơi trò chơi trực tuyến, nghe nhạc và xem video.

 

4. What is the risk of using social networking?

Đáp án: Users can be exposed to inappropriate content or even cyberbullying.

Giải thích: thông tin trong câu đầu đoạn 3 'On the other hand, there are many people who think that social networking can expose users to inappropriate contents and even cyberbullying.'

Tạm dịch:  Nguy cơ của việc sử dụng mạng xã hội là gì?

=> Người dùng có thể bị tiếp xúc với nội dung không phù hợp hoặc thậm chí bị hăm dọa trên mạng.

 

5. Why do many people think social networking can be addictive?

Đáp án: Because users can spend a lot of time on posting short updates about themselves, and become obsessed with the private lives of other people.

Giải thích: thông tin trong câu 4 đoạn 3 ' Many think social networking can be addictive and time-consuming if users spend most of their day on useless microblogging or become obsessed with the private lives of other people.'

Tạm dịch:  Tại sao nhiều người nghĩ rằng mạng xã hội có thể gây nghiện?

=> Bởi vì người dùng có thể dành nhiều thời gian vào việc đăng cập nhật ngắn về bản thân mình, và trở nên bị ám ảnh với cuộc sống riêng tư của người khác.

 

6. Why do people have different opinions about social media?

Đáp án: Because it has positive as well as negative effects on users.

Giải thích: thông tin trong câu cuối đoạn 1 'While most people hold positive opinions about social networking, there are some negative views as well.'

Tạm dịch: Tại sao mọi người có quan điểm khác nhau về phương tiện truyền thông xã hội?

 => Bởi vì nó có tác dụng tích cực cũng như tiêu cực đến người sử dụng.

Bài 3

Task 3. Write down the words/phrases in the text which mean the following: 
(Viết các từ/cụm từ trong bài mà có nghĩa như sau:)

1. the use of websites or other online technologies to communicate with people and share information, resources, etc. 

Tạm dịch: việc sử dụng các trang web hoặc các công nghệ trực tuyến khác để giao tiếp với mọi người và chia sẻ thông tin, tài nguyên, v.v

social networking: mạng xã hội

 

2. exchanging text messages in real time between two or more people on the Internet.

Tạm dịch:  trao đổi tin nhắn văn bản trong thời gian thực giữa hai hoặc nhiều người trên Internet

 instant messaging: tin nhắn tức thời

 

3. unable to stop doing, using or taking something. 

Tạm dịch:  không thể ngừng làm, sử dụng, lấy cái gì

addictive (adj): gây nghiện

 

4. the act of posting brief entries on a blog or social-media website.

Tạm dịch: hành động đăng các mục ngắn gọn trên một blog hoặc trang web truyền thông xã hội

microblogging (n): tiểu blog

 

5. be constantly worried about something or somebody all the time. 

Tạm dịch:  liên tục lo lắng về điều gì đó hoặc ai đó tất cả các thời gian

obsessed (adj): bị ám ảnh

Bài 4

Task 4.  Make sentences with the appropriate form of the words/phrases you have found in task 3. 

(Tạo các câu với hình thức thích hợp của các từ / cụm từ bạn đã tìm thấy trong bài 3.)

Lời giải chi tiết:

1. Social networking is a product of technology which brings about advantages and disadvantages.

( Mạng xã hội là một sản phẩm của công nghệ mà mang lại những lợi thế và bất lợi.)

2. Instant messaging have become popular with a lot of youngsters because it is a fast and efficient way to help them to keep in touch with their friends and family members miles away.

(Nhắn tin tức thời đã trở nên phổ biến với rất nhiều người trẻ tuổi bởi vì nó là một cách nhanh chóng và hiệu quả để giúp họ giữ liên lạc với bạn bè của họ và các thành viên gia đình ở xa.)

3. His parents are worried that he would be addicted to online games.

(Bố mẹ cậu đang lo lắng rằng cậu sẽ bị nghiện trò chơi trực tuyến.)

4. Updating your Facebook status is regarded as microblogging.

(Cập nhật trạng thái Facebook của bạn được coi là microblogging (một dạng blog có các bài đăng có nội dung thu nhỏ như câu nói ngắn gọn, hình riêng, hoặc liên kết đến video).

5. Why was he so obsessed with other people's private lives?

(Tại sao anh quá ám ảnh với cuộc sống riêng tư của người khác?)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.