Reading - trang 36 Unit 5 SBT Tiếng anh 12 mới


Read the following text and fill each gap with a word from the box.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the following text and fill each gap with a word from the box. 

(Đọc đoạn văn dưới đây và điền vào mỗi chỗ trống với một từ trong hộp)

ancestors            controversial           

superstition     rituals

generations      authorities                      

proud               expressions

While people's cultural identity is undoubtedly always protected and regarded as their most important characteristic, its (1) _________ can sometimes be inappropriate, particularly in today's modern society. In the age of increased globalisation, some festivals include (2)  _________ that are considered too old-fashioned and obviously need to be modified.

An example is the (3) ___________ pig-slaughter festival in a village in northern Viet Nam.There has been outrage in the country and other parts of the world as shocking photos and videos have shown the pigs getting tied down and sliced in half. According to ancient beliefs, this festival is celebrated to pray for good luck and fortune in the new year.

The pig-slaughter ceremony has taken place in the village for many centuries. The older (4) _________ insist on continuing this so-called ‘cultural’ practice and have argued that they are keeping the traditions of their (5)_______ alive. They also say it does not break the law and should be decided by the villagers.

Concerns about this backward festival have been raised not only by international animal rights groups but also by the (6) _________. They have called on villagers to make certain adjustments to the ceremony. A government spokesperson has also expressed disapproval of cultural practices that are based on (7)  _________ and barbarian practices.

Ultimately, traditions will have to undergo changes as societies become more modern and develop new values and symbols. While it is important to preserve traditions and customs, communities should make sure that the rituals are in harmony with current social beliefs, strengthen their sense of belonging, and make people (8)  _________of their cultural identity.

Giải thích:

1. expressions  (plural noun): Sự bày tỏ, từ ngữ, cách nói, cách biểu đạt   

2. rituals (plural noun): nghi lễ       

3. controversial (adj): gây tranh cãi  

4. generations (plural noun): các thế hệ

5. ancestors (plural noun): tổ tiên   

6. authorities (plural noun): quyền lực, chính quyền   

7. superstition (n): sự mê tín     

8. proud (adj): tự hào, hãnh diện + of something: tự hào về điều gì

Lời giải chi tiết:

1. expressions 2. rituals 3. controversial 4. generations
5. ancestors 6. authorities 7. superstition 8. proud

While people's cultural identity is undoubtedly always protected and regarded as their most important characteristic, its (1) expressions can sometimes be inappropriate, particularly in today's modern society. In the age of increased globalisation, some festivals include (2) rituals that are considered too old-fashioned and obviously need to be modified.

An example is the (3) controversial pig-slaughter festival in a village in northern Viet Nam. There has been outrage in the country and other parts of the world as shocking photos and videos have shown the pigs getting tied down and sliced in half. According to ancient beliefs, this festival is celebrated to pray for good luck and fortune in the new year.

The pig-slaughter ceremony has taken place in the village for many centuries. The older (4) generations insist on continuing this so-called ‘cultural’ practice and have argued that they are keeping the traditions of their (5) ancestors alive. They also say it does not break the law and should be decided by the villagers.

Concerns about this backward festival have been raised not only by international animal rights groups, but also by the (6) authorities. They have called on villagers to make certain adjustments to the ceremony. A government spokesperson has also expressed disapproval of cultural practices that are based on (7) superstition and barbarian practices.

Ultimately, traditions will have to undergo changes as societies become more modern and develop new values and symbols. While it is important to preserve traditions and customs, communities should make sure that the rituals are in harmony with current social beliefs, strengthen their sense of belonging, and make people (8) proud of their cultural identity.

Tạm dịch bài viết:

Trong khi bản sắc văn hóa của mọi người chắc chắn luôn được bảo vệ và coi là đặc điểm quan trọng nhất của họ, thì những biểu hiện của nó đôi khi có thể không phù hợp, đặc biệt là trong xã hội hiện đại ngày nay. Trong thời đại toàn cầu hóa gia tăng, một số lễ hội bao gồm các nghi lễ được coi là quá lỗi thời và rõ ràng cần phải sửa đổi.

Một ví dụ là lễ hội giết mổ lợn gây tranh cãi ở một ngôi làng ở miền bắc Việt Nam. Đã có sự phẫn nộ ở nước này và các nơi khác trên thế giới khi những bức ảnh và video gây sốc đã cho thấy những con lợn bị trói và chặt làm đôi. Theo tín ngưỡng cổ xưa, lễ hội này được tổ chức để cầu may mắn và may mắn trong năm mới.

Nghi lễ giết mổ lợn đã diễn ra trong làng trong nhiều thế kỷ. Các thế hệ lớn tuổi hơn khăng khăng tiếp tục cái gọi là tập tục văn hóa này và đã lập luận rằng họ đang giữ truyền thống của tổ tiên của họ. Họ cũng nói rằng nó không vi phạm pháp luật và nên được quyết định bởi dân làng.

Những lo ngại về lễ hội lạc hậu này đã được đưa ra không chỉ bởi các nhóm bảo vệ động vật quốc tế, mà còn bởi chính quyền. Họ đã kêu gọi dân làng thực hiện một số điều chỉnh nhất định cho buổi lễ. Người phát ngôn của chính phủ cũng đã bày tỏ sự không tán thành các tập quán văn hóa dựa trên các hành vi mê tín và man rợ.

Cuối cùng, các truyền thống sẽ phải trải qua những thay đổi khi xã hội trở nên hiện đại hơn và phát triển các giá trị và đặc trưng mới. Mặc dù điều quan trọng là phải giữ gìn truyền thống và phong tục, cộng đồng nên đảm bảo rằng các nghi lễ hài hòa với niềm tin xã hội hiện tại, củng cố ý thức của họ và khiến mọi người tự hào về bản sắc văn hóa của họ.

Bài 2

Task 2. Does the writer approve or disapprove of the pig-slaughter festival? Find the words/phrases in the text that indicate his attitude towards the ritual. 

(nhà văn chấp thuận hay không chấp thuận lễ hội giết mổ lợn? Tìm các từ / cụm từ trong văn bản mà chỉ ra thái độ của anh đối với các nghi lễ.)

Paragraph 1: ____________________________

Paragraph 2: ____________________________

Paragraph 3: ____________________________

Paragraph 4: ____________________________

Lời giải chi tiết:

Paragraph 1. inappropriate (adj): không thích hợp; old-fashioned (adj): cố hủ

Paragraph 2. controversial (adj): gây tranh cãi; outrage (v): gây phẫn nộ; shocking (adj): gây sốc

Paragraph 3. so-called ‘cultural’: cái gọi là 'văn hóa'

Paragraph 4. concerns (n): mối quan tâm; backward (adj): lạc hậu; disapproval (n): sự không chấp thuận; superstition (n): mê tín dị đoan; barbarian (adj): dã man, man rợ

Bài 3

Task 3. Based on the information in the text, complete the following sentences with no more than four words. 

(Căn cứ vào các thông tin trong văn bản, hoàn thành các câu sau đây với không quá bốn từ.)

1. As Viet Nam is becoming part of the international community, it is important that its festivals not include any________.

2. There are two arguments in favour of the pig-slaughter festival: it maintains an age-old tradition and does not_______

3. The event has been criticised by the authorities and _______.

4. The government have expressed their negative opinion of customs that are based on _______.

5. The writer thinks that people should only preserve rituals that are in line with current social beliefs and build up_______.

Lời giải chi tiết:

1. As Viet Nam is becoming part of the international community, it is important that its festivals not include any backward/inappropriate rituals.

Giải thích: thông tin trong câu 2 đoạn 1 'In the age of increased globalisation, some festivals include rituals that are considered too old-fashioned and obviously need to be modified.' 

Tạm dịch: Khi Việt Nam đang trở thành một phần của cộng đồng quốc tế, quan trọng là lễ hội của nó không bao gồm bất kỳ nghi thức lạc hậu/không phù hợp.

 

2. There are two arguments in favour of the pig-slaughter festival: it maintains an age-old tradition and does not break the law.

Giải thích: thông tin trong câu cuối đoạn 3 'They also say it does not break the law and should be decided by the villagers.'

Tạm dịch: Có hai lập luận ủng hộ lễ hội giết mổ lợn : nó duy trì một truyền thống lâu đời và không vi phạm pháp luật


3. The event has been criticised by the authorities and international animal rights groups.

Giải thích: thông tin trong câu 1 đoạn 4 'Concerns about this backward festival have been raised not only by international animal rights groups, but also by the authorities.'

Tạm dịch: Sự kiện đã bị chỉ trích bởi các nhà chức trách và các tổ chức quyền động vật quốc tế.


4. The government have expressed their negative opinion of customs that are based on superstition and barbarian practices.

Giải thích: thông tin trong câu cuối đoạn 4 'A government spokesperson has also expressed disapproval of cultural practices that are based on superstition and barbarian practices.'

Tạm dịch: Chính phủ đã bày tỏ quan điểm tiêu cực của họ về phong tục dựa trên sự mê tín và thông lệ dã man 

 

5. The writer thinks that people should only preserve rituals that are in line with current social beliefs and build up their sense of belonging.

Giải thích: thông tin trong câu cuối 'While it is important to preserve traditions and customs, communities should make sure that the rituals are in harmony with current social beliefs, strengthen their sense of belonging, and make people proud of their cultural identity.'

Tạm dịch:  nhà văn cho rằng mọi người chỉ nên duy trì các nghi lễ  phù hợp với niềm tin của xã hội hiện nay và xây dựng ý thức về giá trị của họ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.