Speaking - trang 10 Unit 1 SBT Tiếng anh 12 mới


Choose one historical figure below and complete the note cards for a talk about him.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Task 1. Choose one historical figure below and complete the notecards for a talk about him.

(Chọn một nhân vật lịch sử dưới đây và hoàn thành các thẻ ghi chú cho một cuộc nói chuyện về ông.)

Chu Van An (1292- 1370)

An outstanding teacher and intellectual in Viet Nam

Facts:

-    passed his doctoral examination

-    in charge of Quoc Tu Giam, the first university of Viet Nam

-    responsible for teaching the crown prince who later became King Tran Hien Tong

-    resigned and returned to his home village when the king (Tran Du Tong) refused his request of beheading eight mandarins who were accused of corruption

Interesting story/fact:

-    When visiting him, high-ranking mandarins who used to be his students still observed high etiquette and showed respect for him.

Reasons for being respected:

-    his high moral standards and excellence in teaching

-    a distinguished man who did not seek fame or wealth

Abraham Lincoln (1809 - 1865)

One of the greatest presidents of the USA

Facts:

-    had very little formal education, but had a strong interest in books and self-study

-    worked as a lawyer

-    16th president of the USA (1860 - 1865)

-    led the Civil War (1861 - 1865) between the northern and southern states to reunite the country and free the slaves

Interesting story/fact:

-    He was a gifted storyteller and liked to tell jokes. During his presidency, he used humour many times as an indirect way of saying ‘no’. As his responsibilities grew and he became stressed, he used jokes to reduce the tensions in himself and those around him.

Reasons for being respected:

-    a devoted civil rights activist

-    a simple man with a powerful inner strength and a remarkable ability to overcome hardship


Tạm dịch: 

Chu Văn An (1292-1370)

Một giáo viên xuất sắc và trí thức ở Việt Nam

Sự thật:

- thi đỗ tiến sĩ

- phụ trách của Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam

- chịu trách nhiệm giảng dạy thái tử sau này trở thành vua Trần Hiền Tông

- đã từ chức và trở về quê nhà khi nhà vua (Trần Du Tông) từ chối yêu cầu chặt đầu tám quan lại bị buộc tội tham nhũng

Câu chuyện thú vị / sự thật:

- Khi đến thăm ông, các quan lại cấp cao từng là học trò của ông vẫn cử hành lễ nghi và thể hiện sự tôn trọng với ông

Lý do được tôn trọng:

- tiêu chuẩn đạo đức cao và sự xuất sắc trong giảng dạy

- một người xuất chúng không kiếm tìm danh vọng và giàu sang

Abraham Lincoln (1809 - 1865)

Một trong những tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ

Sự thật:

- có rất ít giáo dục chính quy, nhưng rất quan tâm đến sách và tự học

- từng làm luật sư

- Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ (1860 - 1865)

- lãnh đạo cuộc Nội chiến (1861 - 1865) giữa các quốc gia miền bắc và miền nam để thống nhất đất nước và giải phóng nô lệ

Câu chuyện thú vị / sự thật:

- Ông là một người kể chuyện tài năng và thích kể chuyện cười. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông đã sử dụng sự hài hước nhiều lần như một cách nói gián tiếp 'không'. Trách nhiệm của ông ngày càng lớn và ông trở nên áp lực, ông dùng những trò đùa để giảm căng thẳng cho chính mình và những người xung quanh.

Lý do được tôn trọng:

- một nhà hoạt động dân quyền tận tụy

- một người đàn ông đơn giản với sức mạnh nội tâm mạnh mẽ và khả năng vượt qua khó khăn đặc biệt

A. Introduction (Phần giới thiệu)

-    Greeting the audience (Chào khán giả)

-    Introducing the historical figure (name/ years of birth & death). Giới thiệu nhân vật lịch sử (Tên/Năm sinh, năm mất)

B. Facts about the historical figure (Sự kiện về nhân vật lịch sử)

B1. Education background (Bối cảnh học vấn)

B2. Work/Responsibility (Công việc/Trách nhiệm)

B3. Most important event (Sự kiện quan trọng nhất)

B4. Interesting story/fact (Câu chuyện/Sự thật thú vị)

C. Conclusion (Kết luận)

- Reasons for being respected (Lý do được tôn trọng)

Lời giải chi tiết:

Gợi ý làm bài:

Good morning teacher and friends, today I will talk about a famous historical figure. He is Chu Van An.

These are some facts about him. As you may know, he was an outstanding teacher and intellectual in Viet Nam. He was born in 1292. He passed his doctoral examination. He was in charge of Quoc Tu Giam – the first university of Viet Nam. He was responsible for teaching the crown prince who later became the King Tran Hien Tong. However, thereafter, he resigned and returned to his home village when the King Tran Du Tong refused his request of beheading eight mandarins who were accused of corruption.

When visiting him, high-ranking mandarins who used to be his students still observed high etiquette and showed respect for him.

Chu Van An is well respected due to his high moral standards and excellence in teaching. He was also a distinguished man who did not seek fame or wealth.

Câu 2

Task 2. Work in groups. Use the note cards to present your talk to your group members.

(Làm việc nhóm. Sử dụng các thẻ ghi chú để trình bày bài nói của bạn trước thành viên trong nhóm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.