Vở bài tập Toán 2 Chương 3 : Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 55 : 13 trừ đi một số : 13 - 5


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 64 VBT toán 2 bài 55 : 13 trừ đi một số : 13 - 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

a)

\(\eqalign{
& 8 + 5 = ..... \cr 
& 5 + 8 = ..... \cr 
& 13 - 8 = ..... \cr 
& 13 - 5 = ..... \cr} \)        \(\eqalign{& 7 + 6 = ..... \cr & 6 + 7 = ..... \cr & 13 - 7 = ..... \cr & 13 - 6 = ..... \cr} \)   \(\eqalign{& 9 + 4 = ..... \cr & 4 + 9 = ..... \cr & 13 - 9 = ..... \cr & 13 - 4 = ..... \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 13 - 3 - 4 = ..... \cr 
& 13 - 7 = ..... \cr} \)         \(\eqalign{& 13 - 3 - 6 = ..... \cr & 13 - 9 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{& 13 - 3 - 2 = ..... \cr & 13 - 5 = ..... \cr} \)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép toán rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
& 8 + 5 = 13 \cr 
& 5 + 8 = 13 \cr 
& 13 - 8 = 5 \cr  
& 13 - 5 = 8 \cr} \)            \(\eqalign{& 7 + 6 = 13 \cr & 6 + 7 = 13 \cr & 13 - 7 = 6 \cr & 13 - 6 = 7 \cr} \)           \(\eqalign{& 9 + 4 = 13 \cr & 4 + 9 = 13 \cr & 13 - 9 = 4 \cr & 13 - 4 = 9 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 13 - 3 - 4 = 6 \cr 
& 13 - 7 = 6 \cr} \)             \(\eqalign{& 13 - 3 - 6 = 4 \cr & 13 - 9 = 4 \cr} \)

\(\eqalign{
& 13 - 3 - 2 = 8 \cr 
& 13 - 5 = 8 \cr} \)

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một cửa hàng có 13 quạt điện, đã bán 9 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Cửa hàng có : 13 cái quạt

Bán             : 9 cái quạt

Còn             :… cái quạt ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quạt điện có lúc đầu trừ đi số quạt điện đã bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng còn lại số quạt điện là:

13 – 9 = 4 (quạt điện)

Đáp số: 4 quạt điện.

Bài 4

Vẽ 3 đoạn thẳng cùng cắt nhau tại một điểm.

Phương pháp giải:

Vẽ ba đoạn thẳng cùng đi qua một điểm.

Lời giải chi tiết:

3 đoạn thẳng AB, CD, EF cùng cắt nhau tại điểm I.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài