The real world: Superhumans - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 - Explore English


Look at the photos. What do you think these people can do? Choose the correct answers.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Superhumans!

Superhumans are people who have real-life super powers! Look at the people on this page. These people can do amazing things!

(Siêu nhân!  Siêu nhân là những có những siêu năng lực trong đời thực! Nhìn những người ở trang này. Những người này có thể làm những việc phi thường.)

A. Look at the photos. What do you think these people can do? Choose the correct answers.

(Nhìn vào các bức ảnh. Em nghĩ những người này có thể làm những việc gì? Chọn câu trả lời đúng.)

1. Daniel Kish can ride a bicycle (without seeing / as fast as a motorbike).

2. Isao Machii can (do magic tricks with fruit /cut fruit with his sword).

3. Kevin Richardson can (teach lions circus tricks / live with dangerous animals).

Lời giải chi tiết:

1. Daniel Kish can ride a bicycle as fast as a motorbike.

( Daniel Kish có thể đi xe đạp nhanh như xe máy.)

2. Isao Machii can cut fruit with his sword.

(Isao Machii có thể cắt trái cây bằng thanh kiếm của mình.)

3. Kevin Richardson can live with dangerous animals.

( Kevin Richardson có thể sống chung với những con vật nguy hiểm.)

Bài 2

B. Listen. Circle T for True or F for False.

(Nghe. Khoanh chọn T với câu Đúng hoặc F với câu sai.)

1. Daniel Kish can swim.

2. Kish was in a TV show.

3. Isao Machii can cut tennis balls traveling as fast as a plane.

4. Kevin Richardson is also called the “Lion Talker”.

T

T
T
T

F
F
F
F

Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

Tạm dịch bài nghe:

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

Bài 3

Discussion. Which superhuman power do you want to have? Why?

(Thảo luận. Siêu năng lực nào mà em muốn có? Vì sao?)

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí