Comprehension - Unit 2. Monkeys Are Amazing! - Tiếng Anh 6 - Explore English


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Comprehension - Unit 2. Monkeys Are Amazing! - Tiếng Anh 6 - Explore English

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Choose the correct answers for The Amazing Aye-Aye.

(Chọn câu trả lời đúng cho bài đọc The Amazing Aye – Aye.)

1. What is this article about?

a. Madagascar

b. rain forests

c. a strange animal

2. What color are aye-ayes?

a. brown or black

b. black or whit

c. brown or grey

3. Aye-ayes catch food with their long_______.

a. hands

b. tails

c. fingers

4. Some people think aye-ayes are scary because _________.

a. they are slow

b. they are small

c. they look strange

5.  Aye-ayes are NOT____________.

a. small

b. fast

c. friendly

Phương pháp giải:

THE AMAZING AYE – AYE

This amazing animal is an aye-aye. It’s from Madagascar. It lives in the rainforest.

Aye-ayes are black or brown. They are very small. Their tails are long. Their eyes are big and so are their ears. They have really long, strong 5 fingers. They catch food with their fingers. When they move, they‘re not fast - they’re very slow.

Some people think aye-ayes are scary because they look strange. But aye-ayes are friendly animals!

Tạm dịch văn bản:

AYE – AYE TUYỆT VỜI

Con vật tuyệt vời này là aye – aye. Nó đến từ Madagascar. Nó sống trong rừng nhiệt đới.

Aye-ayes có màu đen hoặc nâu. Chúng rất nhỏ. Đuôi của chúng dài. Đôi mắt của chúng to và đôi tai của chúng cũng vậy. Chúng có 5 ngón tay dài và khỏe. Chúng bắt thức ăn bằng ngón tay. Khi chúng di chuyển, chúng không nhanh - chúng rất chậm.

Một số người cho rằng aye-ayes rất đáng sợ vì chúng trông kỳ lạ. Nhưng aye-ayes là động vật thân thiện!

Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. c

4. c

5. b

1. What is this article about? - c. a strange animal

(Văn bản nói về cái gì? – một loài động vật lạ)

2. What color are aye-ayes? - a. brown or black

(Con aye – aye cs ó màu gì? – nâu và đen)

3. Aye-ayes catch food with their long fingers.

(Aye – aye cầm thức ăn bằng những ngón tay dài.)

4. Some people think aye-ayes are scary because they look strange.

(Một số người nghĩ con aye – aye đáng sợ bởi vì chúng trông kỳ lạ.)

5.  Aye-ayes are NOT fast.

( Aye – Aye không nhanh.)

Bài B

B. Label the picture. Use the words in the box.

(Dán nhãn cho bức tranh. Sử dụng các từ trong khung.)

ear                 eye                 tail                  finger

Phương pháp giải:

- ear: tai

- eye: mắt

- tail: đuôi

- finger: ngón tay

Lời giải chi tiết:

1. ear    

2. eye   

3. finger

4. tail

 

Bài C

C. Critical thinking. Talk with a partner. What animals do you think are scary? Why?

(Tư duy. Nói với một người bạn. Những loài vật nào em thấy đáng sợ? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I think snakes are scary because they're ugly and they are poisonous.

(Tôi nghĩ rắn đáng sợ vì chúng xấu xí và chúng có độc.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí