Tiếng Anh 6 - Explore English Unit 5: I like fruit!

Video: A strange meal - Unit 5. I Like Fruit! - Tiếng Anh 6 - Explore English


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Video: A strange meal - Unit 5. I Like Fruit! - Tiếng Anh 6 - Explore English

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU WATCH

Look at the photo. Why do you think the meal in this video is strange?

(Nhìn bức ảnh. Vì sao bạn nghĩ bữa ăn trong video này kỳ lạ?)

Lời giải chi tiết:

The meal is strange because it is made from spiders.

(Món ăn này kỳ lạ vì nó được làm từ những con nhện.)

Bài A

WHILE YOU WATCH

A. Check your answer to the Before You Watch question.

(Kiểm tra câu trả lời của em cho câu hỏi ở phần Before You Watch.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài B

B. Watch the video again. Answer these questions.

(Xem lại video. Trả lời những câu hỏi này.)

1. Gene Rurka is a____________.

a. hotel owner    

b. chef

2. What do the people at the meal eat?

a. strange creatures         

b. vegetables that look like insects

3. What does Gene say about this meal?

a. It’s dangerous.              

b. It’s tasty.

4. What do the people think about the food?

a. They think it’s bad.      

b. They think it's good.

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

After

AFTER YOU WATCH

Talk with a partner. What food in the video is strange? Do you want to eat the food in the video?

(Nói với một người bạn. Món ăn nào trong video là kỳ lạ? Em có muốn ăn món ăn trong video này không?)

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài