Communication - Unit 4. This Is My Family. - Tiếng Anh 6 - Explore English


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Communication - Unit 4. This Is My Family. - Tiếng Anh 6 - Explore English

Đề bài

Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers “Yes”, write their name in the box. The first person to complete all the boxes is the winner.

Find someone who…

(Chơi trò chơi. Hỏi những câu hỏi ở bảng trò chơi bên dưới. Khi có người trả lời “Có”, viết tên bạn ấy vào khung. Người đầu tiên hoàn thành tất cả các ô là người chiến thắng.)

Tìm ra người…)

… has a big family.

_________________

… has a pet fish.

_________________

…has a brother and sister.

_________________

… has two brothers.

_________________

… has four cousins.

_________________

… has two sisters.

_________________

… has three aunts.

_________________

… has a brother.

_________________

… has a dog and cat.

_________________

… has a small family.

_________________

… has two uncles.

_________________

… has four grandparents.

_________________

Lời giải chi tiết

Mai has a big family.

(Mai có một đại gia đình.)

Phong has a pet fish.

(Phong có một con cá cảnh.)

Nhung has a brother and sister.

(Nhung có một anh trai và một chị gái.)

Nam has two brothers.

(Nam có hai anh em trai.)

Ha has four cousins.

(Hà có bốn anh chị em họ.)

Chi has two sisters.

(Chi có hai chị em gái.)

Hoa has three aunts.

(Hoa có ba người cô, dì.)

Mi has a brother.

(Mi có một anh trai.)

Minh has a dog and cat.

(Minh có một con chó và một con mèo.)

Lan has a small family.

(Lan có một gia đình nhỏ.)

Sang has two uncles.

(Sang có hai người chú, bác.)

Lam has four grandparents.

(Lam có bốn ông bà – nội, ngoại.)

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí