The Real World: Human footprint - Unit 5. I Like Fruit! - Tiếng Anh 6 - Explore English


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần The Real World: Human footprint - Unit 5. I Like Fruit! - Tiếng Anh 6 - Explore English

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Human Footprint

In a lifetime, we eat and drink a lot. But how many things does one person eat and drink? What is our human footprint?

(Khối lượng tài nguyên mà con người tiêu thụ. Trong một đời người, chúng ta ăn và uống nhiều. Nhưng mỗi người ăn và uống bao nhiêu thứ? Lượng tài nguyên mà chúng ta tiêu thụ là gì?)

Bài A

A. Write. Complete the tablewith the words from the box.

(Viết. Hoàn thành bảng với các từ trong khung.)

pizza                 candy                 milk                 soda                 bread                 chocolate

 

a glass of

a slice of

a bar of

a can of

 

 

 

soda

 

Phương pháp giải:

- pizza: bánh pizza

- candy: kẹo

- milk: sữa

- bread: bánh mỳ

- chocolate: sô-cô-la

- a glass of: một ly / cốc…

- a slice of: một lát…

- a bar of: một thanh…

- a can of: một lon…

Lời giải chi tiết:

a glass of

a slice of

a bar of

a can of

- milk

 

- pizza

- bread

- chocolate

- candy

- soda

 

Bài B

B. Listen. Circle the correct words. Then listen again and check your answers.

(Nghe. Khoanh chọn các từ đúng. Sau đó nghe lại và kiểm tra câu trả lời của em.)

In an average lifetime, Americans eat and drink about…

1. 14,500 bars of (candy / chocolate).

2. 5,000 (bananas / apples)

3. 43,000 cans of (soda / milk).

4. 87,000 slices of (pizza / bread).

5. 26,000 glasses of (milk / water).

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Discussion

Discussion. Talk about the things you eat and drink.

(Thảo luận. Nói về những thứ em ăn và uống.)

Lời giải chi tiết:

Every day I eat three bowls of rice,  a lot of vegetables, two bananas and an apple, a little meat and some fish. I also drink four glasses of water and a can of soda.

(Mỗi ngày tôi ăn ba bát cơm, nhiều rau, hai quả chuối và một quả táo, một ít thịt và một chút cá. Tôi cũng uống bốn ly nước và một lon nước ngọt có ga.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí