Communication - Unit 2. Monkeys Are Amazing! - Tiếng Anh 6 - Explore English


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Communication - Unit 2. Monkeys Are Amazing! - Tiếng Anh 6 - Explore English

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Do you know

DO YOU KNOW?

This lizard is really small. It is the size of a coin. Where is it from?

a. Madagascar

b. Thailand

c. Brazil

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

BẠN CÓ BIẾT?

Loài thằn lằn này thật sự bé. Nó chỉ bằng một đồng xu. Nó đến từ đâu?

a. Madagascar

b. Thái Lan

c. Bra-xin

Lời giải chi tiết:

a. Madagascar

Communication

Communication

Play a true-false game. Work in pairs. Take turns to describe an animal.

Student A: Say two true sentences and one false sentence

Student B: Guess the false sentence.

A: Tigers are orange and black.

B: That's true!

A: Tigers are from Africa.

B: That's false! They're from Asia!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chơi một trò chơi đúng-sai. Làm việc theo cặp. Lần lượt miêu tả một con vật.

Học sinh A: Nói hai câu đúng và một câu sai.

Học sinh B: Đoán câu sai.

A: Hổ có màu cam và đen.

B: Đúng vậy!

A: Hổ đến từ Châu Phi.

B: Sai! Chúng đến từ Châu Á!

Lời giải chi tiết:

A: Frogs live both on land and in water.

(Ếch sống cả trên cạn và dưới nước.)

B: That's true!

(Đúng vậy.)

A: Frogs are smaller than tigers.

(Ếch nhỏ hơn hổ.)

B: That's true.

(Đúng vậy.)

A: Frogs fly very high.

(Ếch bay rất cao.)

B: That’s false. Frogs don’t fly.

(Sai. Ếch không bay được.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí