Preview - Unit 4. This Is My Family. - Tiếng Anh 6 - Explore English


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Preview - Unit 4. This Is My Family. - Tiếng Anh 6 - Explore English

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Look at the photo. How many people are there in this family? Listen and check your answer.

(Nhìn bức ảnh. Có bao nhiêu người trong gia đình này. Nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

Lời giải chi tiết:

There are 18 people in this family.

(Có 18 người trong gia đình này.)

Bài B

B. Match the words with the numbers. Use the words in the box.

(Nối các từ với các con số. Sử dụng các từ trong khung.)

mom             dad             brother             sister

Phương pháp giải:

- mom: mẹ

- dad: bố, ba, cha

- brother: anh/ em trai

- sister: chị/ em gái

Lời giải chi tiết:

1. sister

2. brother

3. mom   

4. dad

Bài C

C. Talk with a partner. Ask and answer questions.

(Nói với một người bạn. Hỏi và trả lời những câu hỏi.)    

- How many people are there in your family?

(Trong gia đình bạn có bao nhiêu người?)

- There are five people in my family?      

(Trong gia đình mình có năm người.)

Lời giải chi tiết:

A: How many people are there in your family?

(Trong gia đình bạn có bao nhiêu người?)

B: There are six people in my family.

(Trong gia đình mình có sáu người.)

A: How many sisters do you have?

(Bạn có mấy chị em gái?)

B: I have two sisters.

(Mình có hai chị em gái.)

A: How many brothers do you have?

(Bạn có mấy anh em trai?)

B: I have a brother.

(Mình có một anh trai.)

Từ vựng

1.

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí