Tiếng Anh 6 - Explore English Unit 2: Monkeys are amazing!

Pronunciation - Unit 2. Monkeys Are Amazing! - Tiếng Anh 6 - Explore English


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation - Unit 2. Monkeys Are Amazing! - Tiếng Anh 6 - Explore English

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Sounds of the letter a: /æ/ and /eɪ/

(Cách phát âm của chữ “a”: /æ/ và /eɪ/)

Bài A

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. /æ/, animal   

2. /eɪ/, name

Bài B

B. Complete the chart below. Use the words from the box. Listen and check your answer.

(Hoàn thành bảng bên dưới. Sử dụng các từ trong khung. Nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

parrot              jaguar              same

black              favorite              amazing

 

Sounds like /æ/ in animal

Sounds like /eɪ/ in name

black

 

 

 

Lời giải chi tiết:

Sounds like /æ/ in animal

(Âm giống như /æ/  trong animal)

Sounds like /eɪ/ in name

(Âm giống như /eɪ/  trong name)

black

parrot

jaguar             

same

favorite

amazing

Bài C

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B.

(Làm việc với bạn. Luân phiên đọc các từ ở B.)

Lời giải chi tiết:

parrot              jaguar              same

black              favorite              amazing

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài