Vở bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 - The first university in Viet Nam - Trường đại ..

Reading - Trang 54 Unit 6 VBT tiếng anh 7 mới


Put a word from the box in each gap to complete the following passage.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Put a word from the box in each gap to complete the following passage.

(Chọn 1 từ trong hộp điền vào một chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau)

Go

Study

State

Find

Choose

Take

Start

Stay

Private

leave

Lời giải chi tiết:

Go: đi (v)

Study: học (v)

State:         tiểu bang (n)

Find: tìm (v)

Choose: chọn (v)

Take: lấy (v)

Start: bắt đầu (v)

Stay: ở (v)

Private: riêng tư (adj)

Leave: rời đi (v)

Secondary education in the USA

In the USA students  (1) ______  their secondary education at the age of 11. First they  (2) ______   to Middle School for three years. Then they go for High School for four years, form the age 14 to 18. Some students  (3) ______  school when they are 16 and  (4) ______  jobs. But most students  (5) ______  at High School still they are 18. Then they  (6)  ______ exams and they get ‘High School Diploma’. There aren’t any national exams.

All students at secondary school in the USA  (7) ______  English, maths, science, and P.E., but students  (8) ______  other subjects, so they don’t all study the same subjects.

About 90% of students in the USA go to  (9) ______  schools. About 10% go to  (10) ______  schools. Most of the private schools are religious schools.

In the USA students  (1) ______  their secondary education at the age of 11

Lời giải: Cần điền một động từ hợp nghĩa

Đáp án: start

First they  (2) ______   to Middle School for three years.

Lời giải: go to school: đến trường

Đáp án: go

Some students  (3) ______  school

Lời giải: leave school: thôi học

Đáp án: leave

when they are 16 and  (4) ______  jobs.

Lời giải: find job: tìm việc làm

Đáp án: find

But most students  (5) ______  at High School still they are 18

Lời giải: Cần điền một động từ hợp nghĩa

Đáp án: stay        

Then they  (6)  ______ exams and they get ‘High School Diploma’

Lời giải: take exam: làm bài kiểm tra/ thi

Đáp án: take

All students at secondary school in the USA  (7) ______  English, maths, science, and P.E.

Lời giải: Cần điền một động từ phù hợp nghĩa

Đáp án: study

but students  (8) ______  other subjects, so they don’t all study the same subjects.

Lời giải: Cần điền một động từ phù hợp nghĩa

Đáp án: Choose

About 90% of students in the USA go to  (9) ______  schools.

Lời giải: state school: trường công lập

Đáp án: state

About 10% go to  (10) ______  schools.

Lời giải: private school: trường tư thục

Đáp án: private

Dịch đoạn văn:

Giáo dục trung học ở Hoa Kỳ

Ở Hoa Kỳ, học sinh bắt đầu giáo dục trung học ở tuổi 11. Đầu tiên, họ đến trường Trung học trong ba năm. Sau đó, họ đi học trường phổ thông trong bốn năm, hình thành từ 14 đến 18 tuổi. Một số học sinh rời trường khi 16 tuổi và tìm việc làm. Nhưng hầu hết học sinh ở lại trường cấp ba đến khi 18. Sau đó, họ làm bài kiểm tra và họ nhận được Bằng tốt nghiệp trung học. Không có bất kỳ kỳ thi quốc gia nào.

Tất cả học sinh tại trường trung học ở Hoa Kỳ đều học tiếng Anh, toán, khoa học và P.E., nhưng học sinh chọn học các môn học khác nhau, vì vậy họ không thể học cùng một môn học.

Khoảng 90% sinh viên ở Hoa Kỳ đến các trường công lập. Khoảng 10% đến trường tư. Hầu hết các trường tư là trường tôn giáo. 

Bài 2

2. Read the letter and decide which statements are true (T) or false (F).

(Đọc thư và quyết định phát biểu nào là đúng (T) hoặc sai (F).)

Dear Peter,

Thanks for your letter. It’s very interesting to know about schools in the USA. I think schools in Viet Nam are a little different. Vietnamese students usually wear uniform. Classes start at 7.00 each morning and end at 11.15 in the afternoon. Students have a 30-minute break after three periods. At break time, many students play games. Some go to the canteen and buy something to eat or drink. Others talk together. Our school year lasts for 9 months, from September to May. Then we have a 3-month summer vacation. We feel too much long to come back to school to meet friends. I hope to know more about schools in your country.

Your friend,

Hoa

 

T

F

1.Schools in Viet Nam are quite different from schools in the USA.

   

2.Vietnamese students do not usually wear school uniform.

   

3.Classes start from seven to a quarter past eleven.

   

4.Students have a 30-minute break after two periods.

   

5.Most students go to the canteen at break time.

   

6.The school year begins in September.

   

7.The summer vacation lasts for two months.

   

8.Vietnamese students like long holiday vacation.

   

 

 

 

Dịch bức thư:

Peter thân mến,

Cảm ơn bức thư của bạn. Nó rất thú vị khi biết về các trường học ở Hoa Kỳ. Tôi nghĩ các trường học ở Việt Nam có một chút khác biệt. Học sinh Việt Nam thường mặc đồng phục. Các lớp học bắt đầu lúc 7.00 mỗi sáng và kết thúc lúc 11,15 vào buổi chiều. Học sinh được nghỉ 30 phút sau ba tiết. Giờ giải lao, nhiều sinh viên chơi game. Một số đi đến căng tin và mua một cái gì đó để ăn hoặc uống. Những người khác nói chuyện với nhau. Năm học của chúng tôi kéo dài trong 9 tháng, từ tháng 9 đến tháng 5. Sau đó, chúng tôi có một kỳ nghỉ hè 3 tháng. Chúng tôi cảm thấy quá lâu để trở lại trường để gặp gỡ bạn bè. Tôi hy vọng biết thêm về các trường học ở nước bạn.

Bạn của cậu,

Hoa

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

1. Schools in Viet Nam are quite different from schools in the USA. (Trường học ở Việt Nam khá khác biệt so với các trường học ở Hoa Kỳ)

Thông tin: I think schools in Viet Nam are a little different.

Đáp án: F

2. Vietnamese students do not usually wear school uniform. (Học sinh Việt Nam thường không mặc đồng phục học sinh.)

Thông tin: Vietnamese students usually wear uniform

Đáp án: F

3. Classes start from seven to a quarter past eleven.( các lớp học bắt đầu từ bảy đến mười một giờ mười lăm.)

Thông tin: Classes start at 7.00 each morning and end at 11.15 in the afternoon

Đáp án: T

4.  Students have a 30-minute break after two periods (Học sinh có thời gian nghỉ 30 phút sau hai tiết.)

Thông tin: Students have a 30-minute break after three periods.

Đáp án: F

5. Most students go to the canteen at break time (Hầu hết các sinh viên đi đến căng tin vào giờ nghỉ.)

Thông tin: Some go to the canteen and buy something to eat or drink.

Đáp án: F

6. The school year begins in September.( Năm học bắt đầu vào tháng Chín.)

Thông tin: Our school year lasts for 9 months, from September to May

Đáp án: T

7. The summer vacation lasts for two months (Kỳ nghỉ hè kéo dài trong hai tháng)

Thông tin: Then we have a 3-month summer vacation

Đáp án: F

8. Vietnamese students like long holiday vacation. (Học sinh Việt Nam thích kì nghỉ dài)

Thông tin: We feel too much long to come back to school to meet friends.

Đáp án: F

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.