Vở bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1 - My hobbies - Sở thích của tôi

Phonetics - trang 5 Unit 1 VBT tiếng anh 7 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to

Lời giải chi tiết:

1. A.game

B.arrange

C.skate

D.cake

Lời giải:

Game /ɡm/

Arrange /əˈreɪndʒ/

Skate /skt/

Cake  /kk/

Đáp án B phát âm là /ə/, còn lại là /eɪ/

Đáp án: B

2. A.hobby

B.doll

C.collect

D.over

Lời giải:

Hobby /ˈhɒbi/

Doll /dɒl/

Collect /kəˈlekt/

Over /ˈəʊvə(r)/

Đáp án: Không có đáp án

3. A.difficult

B.unusual

C.uncle

D.result

Lời giải:

Difficult /ˈdɪfɪkəlt/

Unusual /ʌnˈjuːʒuəl/

Uncle /ˈʌŋkl/

Result /rɪˈzʌlt/

Đáp án A phát âm là /ə/, còn lại là /ʌ/

Đáp án: A

4. A.piano

B.fish

C.like

D.badminton

Lời giải:

Piano /piˈænəʊ/

Fish /fɪʃ/

Like /lk/

Badminton /ˈbædmɪntən/

Đáp án C phát âm là /aɪ/, còn lại là /i/

Đáp án: C

5. A.rest

B.help

C.garden

D.identify

Lời giải: 

Rest /rest/

Help /help/

Garden /ˈɡɑːdn/

Identify /aɪˈdentɪfaɪ/

Đáp án C phát âm là /ɑː/, còn lại là /e/

Đáp án: C

Bài 2

2. Put the words in the box into two groups. 

(Sắp xếp các từ trong hộp vào hai nhóm)

Lời giải chi tiết:

/ə/

/3:/

Arrange /əˈreɪndʒ/

Gardening /ˈɡɑːdnɪŋ/

Model /ˈmɒdl/

pottery /ˈpɒtəri/

melody /ˈmelədi/

World  /wɜːld/

Service /ˈsɜːvɪs/

Sunburn /ˈsʌnbɜːn/

Surfing  /ˈsɜːfɪŋ/

Expert  /ˈekspɜːt/

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 25 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.