Vở bài tập Tiếng Anh 7 Unit 9 - Festivals around the world - Lễ hội trên thế g..

Phonetics - Trang 19 Unit 9 VBT tiếng anh 7 mới


Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.      Choose the word which has a different stress pattern from the others.

(Tìm từ có trọng âm khác các từ còn lại. Đọc to)

 

Lời giải chi tiết:

1. A.cannon

B.chaos

C.circle

D.direct

Lời giải:

Cannon /ˈkænən/

Chaos /ˈkeɪɒs/

Circle /ˈsɜːkl/

Direct /dəˈrekt/

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm tiết thứ 1

Đáp án: D

2. A.festival

B.disaster

C.pavement

D.station

Lời giải:

Festival /ˈfestɪvl/

Disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

Pavement /ˈpeɪvmənt/

Station /ˈsteɪʃn/

Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm tiết thứ 1

Đáp án: B

3. A.documentary

B.entertaining

C.helicopter

D.superstitious

Lời giải:

Documentary /ˌdɒkjuˈmentri/

Entertaining /ˌentəˈteɪnɪŋ/

Helicopter /ˈhelɪkɒptə(r)/

Superstitious /ˌsuːpəˈstɪʃəs/

Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là âm tiết thứ 3

Đáp án: C

4. A.horror

B.highlight

C.project

D.perform

Lời giải:

Horror /ˈhɒrə(r)/

Highlight /ˈhaɪlaɪt/

Project /ˈprɒdʒekt/

perform /pəˈfɔːm/

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm tiết thứ 1

Đáp án: D

5. A.hilarious

B.violent

C.serious

D.seasonal

Lời giải:

Hilarious /hɪˈleəriəs/

Violent /ˈvaɪələnt/

Serious /ˈsɪəriəs/

seasonal /ˈsiːzənl/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm tiết thứ

Đáp án: 

Bài 2

1.      Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp các từ trong hộp vào hai nhóm)

 

Lời giải chi tiết:

 

 

 

Stress on 1st syllable (Trọng âm ở âm tiết thứ nhất)

 

Stress on 2nd syllable (Trọng âm ở âm tiết thứ hai)

 

 

People /ˈpiːpl/

Listen /ˈlɪsn/

Season /ˈsiːzn/

Harvest /ˈhɑːvɪst/

Poster /ˈpəʊstə(r)/

 

Agree /əˈɡriː/

Receive /rɪˈsiːv/

Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

Perform /pəˈfɔːm/

Polite /pəˈlaɪt/

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.