Vở bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 - Health - Sức khỏe

Phonetics - Trang 11 Unit 2 VBT tiếng anh 7 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

Lời giải chi tiết:

1. A.allergy

B.calorie

C.coordinate

D.triathlon

Lời giải:

Allergy /ˈælədʒi/

Calorie /ˈkæləri/

Coordinate /kəʊˈɔːdɪnt/

Triathlon /traɪˈæθlən/

Đáp án C phát âm là /eɪ/, còn lại là /æ/

Đáp án: C

2. A.compound

B.concentrate

C.monopoly

D.melody

Lời giải:

Compound /ˈkɒmpaʊnd/

Concentrate /ˈkɒnsntreɪt/

Monopoly  /məˈnɒpəli/

Melody  /ˈmelədi/

Đáp án D phát âm là /ə/, còn lại là /ɒ/

Đáp án: D

3. A.essential

B.attention

C.vegetarian

D.depression

Lời giải:

Essential /ɪˈsenʃl/

Attention /əˈtenʃn/

Vegetarian /ˌvedʒəˈteəriən/

Depression /dɪˈpreʃn/

Đáp án A phát âm là /ɪ/, còn lại là /e/

Đáp án: A

4. A.sick

B.swimming

C.itchy

D.riding

Lời giải:

Sick  /sɪk/

Swimming  /ˈswɪmɪŋ/

Itchy /ˈɪtʃi/

Riding /ˈrdɪŋ/

Đáp án D phát âm là /aɪ/, còn lại là /ɪ/

Đáp án: D

5. A.really

B.healthy

C.regularly

D.identify

Lời giải:

Reall/ˈriːəli/

Health/ˈhelθi/

Regularl/ˈreɡjələli/

Identif/aɪˈdentɪf/

Đáp án D phát âm là /aɪ/, còn lại là /i/

Đáp án: D

Bài 2

2. Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp từ trong hộp vào 2 nhóm)

Lời giải chi tiết:

f/

/v/

Fast /fɑːst/

Fault /fɔːlt/

Leaf  /liːf/

Surfing /ˈsɜːfɪŋ/

Feel /fiːl/

Vast /vɑːst/

Save /seɪv/

Leave /liːv/

Very /ˈveri/

Give /ɡɪv/

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.