Vở bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 - Vietnamese food and drink - Ẩm thực Việt Nam

Phonetics - Trang 41 Unit 5 VBT tiếng anh 7 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

Lời giải chi tiết:

1. A.apple

B.fragrant

C.fragile

D.traffic

Lời giải:

Apple /ˈæpl/

Fragrant /ˈfrɡrənt/

Fragile /ˈfrædʒaɪl/

Traffic /ˈtræfɪk/

Đáp án B phát âm là /eɪ/, còn lại là /æ/

Đáp án: B

2. A.bitter

B.delicious

C.diet

D.music

Lời giải:

Bitter /ˈbɪtə(r)/

Delicious /dɪˈlɪʃəs/

Diet /ˈdət/

Music /ˈmjuːzɪk/

Đáp án C phát âm là /aɪ/, còn lại là /ɪ/

Đáp án: C

3. A.pepper

B.vegetarian

C.shelter

D.pen

Lời giải:

Pepper /ˈpepə(r)/

Vegetarian /ˌvedʒəˈteəriən/

Shelter /ˈʃeltə(r)/

Pen /pen/

Đáp án B phát âm là /ə/, còn lại là /e/

Đáp án: B

4. A.food

B.tooth

C.noodles

D.flood

Lời giải:

Food  /fd/

Tooth /tθ/

Noodles /ˈndlz/

Flood /flʌd/

Đáp án D phát âm là /ʌ/, còn lại là /uː/

Đáp án: D

5. A.sunburn

B.tuna

C.tutor

D.unusual

Lời giải:

Sunburn /ˈsʌnbɜːn/

Tuna /ˈtjnə/

Tutor /ˈtjtə(r)/

Unusual /ʌnˈjʒuəl/

Đáp án A phát âm là /ʌ/, còn lại là /uː/

Đáp án: 

Bài 2

2. Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp các từ trong hộp vào hai nhóm)

Lời giải chi tiết:

/ɔ/

/ɔː/

Photograph /ˈfəʊtəɡrɑːf/

Model /ˈmɒdl/

Sausage /ˈsɒsɪdʒ/

Watch /wɒtʃ/

Broth /brɒθ/

Perform /pəˈfɔːm/

Warm /wɔːm/

Salt /sɔːlt/

Sauce /sɔːs/

Water /ˈwɔːtə(r)/

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.