Vở bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 - Music And Arts - Âm nhạc và Nghệ thuật

Phonetics - Trang 33 Unit 4 VBT tiếng anh 7 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

Lời giải chi tiết:

1. A.few

B.new

C.sew

D.nephew

Lời giải:

Few /fj/

New /nj/

Sew /səʊ/

nephew /ˈnefj/

Đáp án C phát âm là /əʊ/, còn lại là /uː/

Đáp án: C

2. A.closed

B.practiced

C.asked

D.stopped

Lời giải:

Closed /kləʊzd/

Practiced /ˈpræktɪst/

Asked /ɑːskt/

Stopped /stɒpt/

Đáp án A phát âm là /d/, còn lại là /t/

Đáp án: A

3. A.tired

B.my

C.arrive

D.gift

Lời giải:

Tired /ˈtəd/

My  /maɪ/

Arrive /əˈrv/

Gift /ɡɪft/

Đáp án D phát âm là /ɪ/, còn lại là /aɪ/

Đáp án: D

4. A.tables

B.noses

C.boxes

D.changes

Lời giải:

Tables /ˈteɪblz/

Noses /nəʊziz/

Boxes /bɒksiz/

Changes /tʃeɪndʒiz/

Đáp án A phát âm là /z/, còn lại là /iz/

Đáp án: A

5. A.son

B.sugar

C.soup

D.sing

Lời giải:

Son /sʌn/

Sugar /ˈʃʊɡə(r)/

Soup /suːp/

Sing /sɪŋ/

Đáp án B phát âm là /ʃ/, còn lại là /s/

Đáp án: 

Bài 2

2. Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp các từ trong hộp vào 2 nhóm)

Lời giải chi tiết:

/ʃ/

/ʒ/

Wash/wɒʃ/

Shoulder  /ˈʃəʊldə(r)/

Fashion /ˈfæʃn/

Show /ʃəʊ/

Station  /ˈsteɪʃn/

Short /ʃɔːt/

Optional  /ˈɒpʃənl/

Ocean /ˈəʊʃn/

Shank /ʃɑːk/

Shelter /ˈʃeltə(r)/

Measure /ˈmeʒə(r)/

Usually /ˈjuːʒuəli/

Television /ˈtelɪvɪʒn/

Pleasure /ˈpleʒə(r)/

Treasure /ˈtreʒə(r)/

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.